Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Seher Demir Sen

Europa at Eurasya

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $3 milyon para sa impormasyon tungkol kay Seher Demir Sen na kilala rin bilang si Munever Koz o Alba, isang pangunahing lider sa Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C), isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon). Ang DHKP/C ay nagsagawa ng mga pag-atake laban sa mga interes ng Estados Unidos sa loob ng Turkey.

Si Sen ay sumali sa organisasyong Devrimci Sol (Dev Sol) noong 1980 at nanatiling miyembro hanggang 1994 noong sumali siya sa DHKP/C pagkatapos magwatak-watak ng Dev Sol. Tumaas siya sa prominenteng posisyon ng pamumuno sa DHKP/C sa Greece, na iniulat na nagsilbi bilang puno sa tanggapan ng grupo sa Athens. Si Sen ay miyembro ng Sentral na Komite ng DHKP/C, ang nangungunang lupong tagapagpasya ng grupo.

Mga Larawan:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Greece, Turkey

Petsa ng Kapanganakan:

Hulyo 8, 1959;Enero 3, 1965

Lugar ng Kapanganakan:

Kozlu, Turkey

Kasarian:

Babae

Taas:

5’3″(160 cm)

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Munever Koz;Munevver Koz;Alba;Mine;Semirsen;Hatice;Serap

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content