Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Sanaullah Ghafari

Gantimpala

Hanggang 10 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyon tungkol sa lider ng ISIS-K na si Shahab al-Muhajir. Noong Hunyo 2020, hinirang ng pangunahing pamunuan ng ISIS si al-Muhajir na kilala rin bilang si Sanaullah Ghafari, upang maging lider ng ISIS-K, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon). Isang abiso ng ISIS na nag-aanunsyo ng kanyang pagkahirang ang naglarawan kay al-Muhajir bilang isang may karanasang lider ng militar at isa sa mga “leon ng kalunsuran” ng ISIS-K sa Kabul na naging sangkot sa mga operasyon ng gerilya at sa pagpaplano ng mga pagpapatiwakal at kumplikadong pag-atake. Ipinanganak sa Afghanistan noong 1994, responsable siya sa pag-apruba sa lahat ng operasyon ng ISIS-K sa buong Afghanistan at pagsasaayos ng pagpopondo para magsagawa ng mga operasyon.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Afghanistan

Petsa ng Kapanganakan:

Oktubre 28, 1994

Lugar ng Kapanganakan:

Afghanistan

Nasyonalidad:

Afghanistan

(Mga) Pambansang Numero ng Pagkakakilanlan at Bansa:

01503093 (Turkey)

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Shahab al-Muhajir

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content