Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Pinansyal na Network ng ISIS

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 10 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyong mauuwi sa paggambala sa mga mekanismong pampinansyal ng teroristang grupong Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dumedepende ang ISIS sa pagpipinansya at pangangasiwa ng mga network upang mapanatili ang mga operasyon at maglunsad ng mga pag-atake sa Syria at sa nakapaligid na rehiyon.

Ang mga network ng ISIS ay nagsagawa ng mga paglipat ng pananalapi upang suportahan ang mga gawain ng ISIS sa mga kampo ng mga taong nawalan ng tirahan na nakabase sa Syria sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga pondo sa Indonesia at Turkey, kung saan ang ilan dito ay ginamit upang bayaran ang pagpuslit ng mga bata palabas ng mga kampo at paghatid sa kanila sa mga dayuhang mandirigma ng ISIS bilang mga potensyal na rekrut.

Ang mga nakikisimpatya sa ISIS sa mahigit 40 bansa ay nagpadala ng pera sa mga indibidwal na nauugnay sa ISIS sa mga kampong ito bilang pagsuporta sa muling pagbalik ng ISIS sa hinaharap. Sa al-Hawl — sa ilang 70,000 katao, ang pinakamalaki sa mga kampo ng mga taong nawalan ng tirahan sa hilagang-silangang Syria — ang mga tagasuporta ng ISIS ay nakatanggap ng hanggang $20,000 kada buwan sa pamamagitan ng hawala, isang hindi pormal na mekanismo ng paglipat ng pera; ang karamihan sa mga paglipat ng perang ito ay nagmula sa labas ng Syria o naipasa sa pamamagitan ng mga karatig bansa gaya ng Turkey.

Ang mga ilegal na operasyon ng langis at ilegal na pagkalakal ng mga ninakaw na arkeolohikal na bagay mula sa Syria at Iraq ay naging mga pangunahing pinagmumulan din ng kita kung saan nakakalikom ng matatag na pera at nagbibigay-daan para magsagawa ang ISIS ng mga brutal na taktika nito at pahirapan ang mga inosenteng sibilyan. Ang pagsira at pagnanakaw ng ISIS sa mga pangkultura at makasaysayang lugar sa Syria at Iraq ay sumira sa hindi mapapalitang katibayan ng sinaunang pamumuhay at lipunan.

Ang mga sinauna at makasaysayang salapi, alahas, inukit na batong hiyas, eskultura, plake, at cuneiform tablet ay ilan sa mga uri ng pangkulturang bagay na ilegal na ikinalakal ng ISIS. Sa suporta ng U.S. Department of State, ang International Council of Museums ay bumuo ng mga Pang-emerhensyang Nanganganib na Listahan ng mga Pangkulturang Bagay upang iprisinta ang mga kategorya ng mga pangkulturang bagay na ninakaw at ilegal na ikinalakal mula sa Syria at Iraq.

Mga Larawan:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Indonesia, Iraq, Syria, Turkey

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content