Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Pinansyal na Network ng Al-Shabaab

Aprika – Sub-Sahara

Gantimpala

Hanggang 10 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyong mauuwi sa paggambala sa mga mekanismong pampinansyal ng teroristang organisasyong al-Shabaab. Ang mga pinansyal na operasyon at pangangasiwa sa mga network ng al-Shabaab ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga operasyon nito at pagpopondo sa mga teroristang pag-atake nito na nagresulta sa libu-libong pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan at mga puwersang panseguridad sa Somalia at mga karatig na bansa.

Sangkot ang al-Shabaab sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpopondo sa mga terorista, kabilang ang panunuhol, pangingikil, hawala na paglipat ng pera, pagdukot para sa ransom, paglilinis ng pera, at mga personal na tagapagpadala, ngunit nakapagbuo rin ito ng sarili nitong mga pinagmumulan ng pagpopondo at lalong naging malaya sa panlabas na pag-iisponsor. Kabilang sa mga pinakabagong pinagmumulan ng pagpopondo nito ang pangingikil sa mga matatanda, negosyante, at magsasaka;pananamantala sa pagkalakal ng mga gamit nang sasakyan para sa ikapakikinabang nito;mga mobile na paglipat ng pera, at pagnanakaw ng mga pinalalaking hayop ng mga pastoralista. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang teritoryo, sangkot din ang al-Shabaab sa mga ilegal na aktibidad, tulad ng ilegal na pagmimina at kalakal/ilegal na pag-aangkat ng mga bagay na tulad ng uling, heroina (na ibinebenta naman nito sa mga grupong kriminal), garing, pinalalaking hayop, at asukal. Nagpapataw rin ang al-Shabaab ng mga buwis sa mga indibidwal, negosyo, pirata, atbp., at nangongolekta ng mga toll, singil, at buwis sa mga produkto at lupang pang-agrikultura.

Ang Department of State ay naghahandog ng gantimpala para sa impormasyong mauuwi sa paggambala sa:.

–pinakamahahalagang pinagkukunan ng kita ng al-Shabaab (hal., pangingikil at pagbubuwis, ilegal na pag-aangkat ng kontrabando, at pagkalakal ng mga sandata at droga)

–pananamantala sa mga lokal na likas na yaman ng al-Shabaab (hal., pagputol ng mga troso ng puno, pagmimina, at ilegal na pag-aangkat)

–mga pinansyal na kontribusyon ng mga donor at mga pinansyal na tagapamahala sa al-Shabaab

–mahahalagang transaksyon ng mga pinansyal na institusyon at paggamit ng mga tagapagkaloob ng serbisyo sa pera para maglipat ng mga pondo at ma-access ang internasyonal na sistemang pinansyal sa ngalan ng al-Shabaab

–mga negosyo o pamumuhunan na pag-aari o kontrolado ng al-Shabaab o mga tagapinansya nito

–internasyonal na aktibidad ng mga pangharap na kumpanya na may kaugnayan sa al-Shabaab, na sangkot sa mga pinansyal na transaksyon sa ngalan nito (hal., pangangalakal ng mga gamit nang sasakyan)

–mga kalakarang kriminal na kinasasangkutan ng mga miyembro at tagasuporta ng al-Shabaab, na nagbibigay ng kapakinabangan sa organisasyon sa pinansyal na paraan (hal., mga operasyon ng pagdukot para sa ransom at pagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga pastoralista)

–mga ilegal na kalakarang pinansyal ng al-Shabaab (hal., paglilinis ng pera), at mga paglipat ng pagpopondo at materyal ng al-Shabaab sa mga proxy nito na terorista at milisya at mga kasama

Noong Marso 18, 2008, itinalaga ng U.S. Department of State ang al-Shabaab bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Pagkatapos, noong Marso 19, 2008, itinalaga ng Department of State ang al-Shabaab bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng al-Shabaab na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa al-Shabaab. Isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa al-Shabaab.

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Kenya, Somalia

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content