Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Mga Network ng Pagdukot ng ISIS (Mga Klero)

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 5 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol sa mga network ng pagdukot ng ISIS o para sa impormasyong mauuwi sa paghanap, pagbawi, at pagbabalik ni Maher Mahfouz, Michael Kayyal, Gregorios Ibrahim, Bolous Yazigi, at Paolo Dall’Oglio.

Noong Pebrero 9, 2013, ang paring Griyegong Ortodokso si Maher Mahfouz at ang Armenianong paring Katolikong si Michael Kayyal ay nasa isang pampublikong bus na bumibiyahe patungo sa isang monasteryo sa Kafrun, Syria. Tinatayang 30 kilometro sa labas ng Aleppo, Syria, pinahinto ng mga pinaghihinalaang ekstremista ng ISIS ang sasakyan, siniyasat ang mga dokumento ng mga pasahero, at pagkatapos ay inalis sina Mahfouz at Kayyal sa bus. Hindi na sila nakita o wala nang narinig sa kanila simula noon.

Noong Abril 22, 2013, ang taga-Syria na Ortodoksong Arsobispo na si Gregorios Ibrahim ay naglakbay mula sa Aleppo patungong Turkey upang sunduin ang Griyegong Ortodoksong Arsobispo na si Bolous Yazigi. Sa kanilang pagdating sa checkpoint na malapit sa al-Mansoura, Syria, ilang armadong kalalakihan ang nanambang sa mga arsobispo at kinuha ang kanilang sasakyan. Pagkatapos ay natagpuang patay ang nagmamaneho para sa mga klero. Ang mga arsobispo ay pinaniniwalaang dinukot ng mga taong nakahanay ang paniniwala sa al-Nusra Front, isang kaanib ng al-Qa’ida;ngunit, pagkatapos ay inilipat sa ISIS ang mga arsobispo.

Noong Hulyo 29, 2013, dinukot ng ISIS ang Italyanong Jesuitang Pari na si Paolo Dall’Oglio sa Raqqah, Syria. Pinlano ni Father Dall’Oglio na makipagpulong sa ISIS upang hilingin ang pagpapalaya kina Mahfouz, Kayyal, Ibrahim, at Yazigi. Mula noon ay walang nakakita o nakarinig mula sa kanya.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Syria

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content