Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

Aprika – Sub-Sahara | Europa at Eurasya | Global | Kanlurang Emisperyo | Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan | Silangang Asya at Pasipiko | Timog at Gitnang Asya

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), na bahagi ng opisyal na militar ng Iran, ay may pangunahing papel na ginagampanan sa paggamit ng terorismo ng Iran bilang susing kasangkapan sa kalakarang pang-estado. Pinaplano, inoorganisa, at isinasagawa ng IRGC ang terorismo sa buong mundo. Bukod dito, nilikha, sinuportahan, at dinirekta ng IRGC ang iba pang mga teroristang grupo. Ang IRGC ay responsable sa maraming pag-atakeng pinagtutuunan ang mga Amerikano at pasilidad ng Estados Unidos, kabilangang mga pumatay sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Simula ng pagkakatatag nito noong 1979, ang IRGC ay nakakuha ng mahalagang papel na gagampanan sa pagpapatupad ng patakarang panlabas ng Iran. Ang grupo ay mayroon na ngayong kontrol sa malalawak na bahagi ng ekonomiya ng Iran at maimpluwensya ito sa pulitika sa Iran.

Noong Abril 15, 2019, itinalaga ng U.S. Department of State ang IRGC, kabilang ang IRGC-Qods Force, bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng Seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Noong 2017, 2001, itinalaga ng U.S. Department of Treasury ang IRGC bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito, para sa mga aktibidad nitong sumusuporta sa IRGC-QF. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng IRGC na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa IRGC. Isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa IRGC.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content