Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Ibrahim Ousmane

Aprika – Sub-Sahara

Gantimpala

Up to $5 million

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol kay Ibrahim Ousmane na kilala rin bilang si Dandou Cheffou, para sa kanyang pakikibahagi sa pag-atake sa Tongo Tongo, Niger noong 2017. Si Ibrahim Ousmane ay isang komandante sa ISIS-Greater Sahara (ISIS-GS).

Noong Oktubre 4, 2017, malapit sa nayon ng Tongo, Tongo, Niger, inatake ng mga militanteng nauugnay sa ISIS-GS ang pangkat ng U.S. Special Forces na may tungkuling sanayin, payuhan, at tulungan ang mga puwersa ng Nigeria sa paglaban sa terorismo. Ang pag-atake ay nagresulta sa mga pagkamatay ng apat na sundalong Amerikano at apat na sundalong Nigerien. Dalawang karagdagang Amerikano at walong Nigerien ang nasugatan sa enkwentro. Noong Enero 12, 2018, inamin ng lider ng ISIS-GS na si Adnan Abu Walid al-Sahrawi ang responsibilidad sa pag-atake.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Burkina Faso, Mali, Niger

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Dandou Cheffou

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content