Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Hizballah

Gawin ang iyong bahagi.

Tungkol sa Amin

Ang Hizballah ay isang teroristang grupong nakabase sa Lebanon na tumatanggap ng mga sandata, pagsasanay, at pagpopondo mula sa Iran, na itinalaga ng Kalihim ng Estado bilang Estadong Isponsor ng Terorismo noong 1984. Pinananatili ng Hizballah ang malaking teroristang network at responsable sa maraming malalaking pag-atake. Kabilang sa mga ito ang: mga pagpapatiwakal na pagbomba gamit ang trak noong 1983 sa Embahada ng Estados Unidos sa Beirut at sa Kuwartel ng U.S. Marine Corps sa Beirut; pag-atake noong 1984 sa annex ng Embahada ng Estados Unidos sa Beirut; at pag-hijack noong 1985 sa TWA Flight 847. Naiugnay rin ang Hizballah, kasama ang Iran, sa mga pag-atake noong 1992 sa embahada ng Israel sa Argentina, pati na rin ang pagbomba noong 1994 sa isang Arhentinong Hudyong Mutual Aid Society sa Buenos Aires. Noong 2012, ang mga operatiba ng Hizballah ay nagsagawa ng matagumpay na pag-atakeng pagpapatiwakal na pagbomba sa Bulgaria. Napigilan ng tagapagpatupad ng batas ang mga pagtatangkang teroristang pag-atake at pagbabalak ng Hizballah sa mga bansang gaya ng Azerbaijan, Cyprus, Egypt, Kuwait, Nigeria, Peru, at Thailand.

Noong Oktubre 8, 1997, itinalaga ng U.S. Department of State ang Hizballah bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng Seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Pagkatapos, noong Oktubre 31, 2001, itinalaga ng U.S. Department of Treasury ang Hizballah bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng Hizballah na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa Hizballah. Isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa Hizballah.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Signal app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Telegram app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content