Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Haqqani Network (HQN)

Timog at Gitnang Asya

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Haqqani Network (HQN) ay isang militanteng organisasyong pinapatakbo sa Afghanistan at Pakistan na binuo sa huling bahagi ng dekada 80. Ang HQN ay pinlano at isinagawa ang maraming malalaking pag-atake at pagdukot laban sa Estados Unidos at Puwersang Koalisyon sa Afghanistan, pamahalaan ng Afghanistan, at mga pinagtutuunang sibilyan. Noong Hunyo 2012, isang pag-atake ng sa pamamagitan ng pagpapatiwakal na pagbomba laban sa base militar ng Estados Unidos sa Khost, Afghanistan ang pumatay sa dalawang sundalo ng Estados Unidos at sinugatan ang 100 iba pa. Sinisi ng mga opisyal ng Afghanistan ang HQN sa pagsabog ng bomba sa trak noong Mayo 2017 sa Kabul na pumatay sa mahigit 150 katao. Ang HQN ay pinaniniwalaang responsable sa pagbomba sa ambulansya noong Enero 2018 sa Kabul na pumatay sa mahigit 100 katao. Sinisi rin ng mga opisyal ng Afghanistan ang HQN sa pag-atake noong Enero 2018 sa Intercontinental Hotel sa Kabul na pumatay sa 22 katao.

Noong Setyembre 19, 2012, itinalaga ng U.S. Department of State ang HQN bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Noong nakaraan, noong Setyembre 7, 2012, itinalaga ng Department of State ang HQN bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng HQN na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa HQN. Isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa HQN.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content