Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Aziz Haqqani

Timog at Gitnang Asya

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol kay Aziz Haqqani na kilala rin bilang si Abdul Aziz Haqqani. Si Aziz ay ang pangunahing lider ng Haqqani Network (HQN), isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (FTO, Banyagang Teroristang Organisasyon) at kapatid ng lider ng HQN at deputadong lider ng Taliban na si Sirajuddin Haqqani.

Si Aziz ay naging sangkot sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga pag-atakeng gamit ang ginawang aparatong pasabog laban sa mga pinupuntirya sa pamahalaan ng Afghanistan, at inamin ang responsibilidad para sa lahat ng malaking pag-atake ng HQN pagkatapos mamatay ng kanyang kapatid na si Badruddin Haqqani. Malalim ang pagkakasangkot ni Aziz sa mga lohistikong operasyon at pagpapasya sa mga pag-atake ng HQN laban sa mga taga-Afghanistan at puwersang Koalisyon sa hanay ng hangganang Afghanistan-Pakistan. Bukod dito, nagsilbi siya bilang pangunahing tulay ng HQN para sa mga operasyon sa Kabul at mga kilalang pag-atake sa buong Afghanistan.

Noong Agosto 25, 2015, itinalaga ng U.S. Department of State si Aziz Haqqani bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Aziz Haqqani na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Aziz Haqqani. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa FTO na HQN.

Mga Larawan:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Afghanistan, Pakistan

Petsa ng Kapanganakan:

1987 hanggang 1989

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Abdul Aziz Haqqani

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content