Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Pag-atake sa Internasyonal na Paliparan ng Kabul

Gantimpala

Hanggang 10 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyon tungkol sa mga responsable sa teroristang pag-atake sa internasyonal na paliparan sa Kabul, Afghanistan. Inatake ng isang nagpapatiwakal na tagabomba ang paliparan habang isinasagawa ng Estados Unidos at ng iba pang mga pamahalaan ang malakihang pagsusumikap na paglikas sa mga mamamayan nito at mga bulnerableng Afghan. Hindi bababa sa 185 katao ang napatay sa pag-atake, kabilang ang 13 miyembro ng militar ng Estados Unidos na sumusuporta sa mga operasyon ng paglikas. Mahigit sa 150 katao, kabilang ang 18 miyembro ng militar ng Estados Unidos ang nasugatan. Inako ng ISIS-K, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) ang responsibilidad sa pag-atake.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Afghanistan

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content