Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Ali Qasir

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 10 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyong mauuwi sa paggambala sa mga mekanismong pampinansyal ng Hizballah. Si Ali Qasir ay isang kinatawan ng Hizballah sa Iran at ang susing tagapangasiwa ng mga pampinansyal at pangkomersyong aktibidad na pinakikinabangan ng Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF) ng Iran at Hizballah. Siya rin ang pamangkin ng opisyal ng Hizballah na si Muhammad Qasir, na malapit niyang katrabaho upang mapangasiwaan ang mga pinansyal na aktibidad sa pagitan ng IRGC-QF at Hizballah.

Si Ali Qasir ay ang namamahalang direktor din ng nauugnay sa Hizballah na pangharap na kumpanyang Talaqi Group na nagpipinansya sa mga pagluluwas ng langis para sa IRGC-QF. Si Ali Qasir ay nagtatalaga ng mga sasakyang pandagat upang ihatid ang mga iniluluwas para sa mga network ng terorista batay sa patnubay ng IRGC-QF. Kabilang sa mga responsibilidad ni Ali Qasir ang pakikipagnegosasyon para sa mga presyo ng ibinibenta para sa mga kagamitan at pag-aayos ng mga kabayarang nauugnay sa mga sasakyang pandagat na panluwas. Pinangasiwaan ni Ali Qasir ang mga pakikipagnegosasyon sa presyo ng ibinibenta at nakipagtulungan upang sagutiin ang mga gastusin at pinangasiwaan ang pagluluwas ng langis ng Iran sa pamamagitan ng ADIAN DARYA 1 para sa kapakinabangan ng IRGC-QF. Si Ali Qasir ay kumakatawan sa kumpanyang Hokoul S.A.L. Offshore na nakabase sa Lebanon sa mga negosasyon pagdating sa mga suplay nito ng krudong langis mula sa Iran patungong Syria. Bukod dito, pinlano ni Ali Qasir at nakipagtulungan sa iba pa sa paggamit ng Grupong Talaqi upang pangasiwaan ang pagbebenta ng milyun-milyong dolyar na halaga ng asero.

Noong Setyembre 4, 2019, itinalaga ng U.S. Department of Treasury si Ali Qasir bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Ali Qasir na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Ali Qasir. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa Hizballah, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon).

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Iran

Petsa ng Kapanganakan:

Hulyo 29, 1992

Lugar ng Kapanganakan:

Deir Kanoun El Nahr, Lebanon

Pagkamamamayan:

Lebanon

Nasyonalidad:

Lebanon

(Mga) Numero ng Pasaporte at Bansa:

RL3367620 (Lebanon), mapapaso sa Agosto 28, 2020

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Ali Qasir; Ali Kassir; Ali Ghassir; Ali Ghasir

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content