Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Al-Qa’ida in the Arabian Peninsula (AQAP)

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Al-Qa’ida in the Arabian Peninsula (AQAP) ay isang ekstremistang grupong nakabase sa Yemen na nabuo noong Enero 2009 pagkatapos ng pagkakaisa ng mga teroristang elementong Yemeni at Saudi. Kabilang sa mga nakasaad na mithiin ng AQAP ang pagtatatag ng caliphate at pagpapatupad ng batas ng Sharia sa Tangway ng Arabia at sa mas malawak na Gitnang Silangan. Pinagtuunan ng AQAP ang mga interes na lokal, ng Estados Unidos, at Kanluranin sa Tangway ng Arabia, pati na rin ang ibang bansa. Inamin ng grupo ang responsibilidad sa maraming gawang terorismo, kabilang ang pag-atake noong Enero 2015 sa mga tanggapan ng satirang pahayagan na Charlie Hebdo sa Paris na pumatay sa 12 katao.

Ang AQAP ay kaanib ng AQ at ang emir ng AQAP ay malapit na nakikipagtulungan sa pamunuan ng AQ para magplano ng mga pag-atake. Ang tagabomba ng AQAP na si al-Asiri ay nagdisenyo ng pagtatangka sa eroplano noong araw ng Pasko noong 2012 gamit ang bomba sa panloob na damit at nagpadala rin ng mga bomba sa printer sa pamamagitan ng koreo ng Estados Unidos.

Noong Enero 19, 2010, itinalaga ng U.S. Department of State ang AQAP bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito, at bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng AQAP na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa AQAP. Isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa AQAP.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content