Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Abu ‘Abd al-Karim al-Masri

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 5 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol kay Abu ‘Abd al-Karim al-Masri na kilala rin bilang si Karim. Si al-Masri ay isang beteranong miyembro ng al-Qa’ida (AQ) at isang nakakataas na lider ng Hurras al-Din (HAD) na isang jihadist na grupong kaanib ng AQ. Noong 2018, si al-Masri ay isang miyembro ng konsehong shuha ng HAD, ang nakakataas na lupong tagapagpasya ng grupo, at nagsilbi bilang tagapamagitan sa pagitan ng HAD at ng Hay’at Tahrir al-Sham, isang sumasaklaw ng grupong nauugnay sa AQ kung saan humiwalay ang HAD.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Pagkamamamayan:

Egypt

Kasarian:

Lalaki

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content