Tungkol sa Amin

Pangkalahatang Pananaw ng Programa

Pangkalahatang Pananaw ng Programa

Ang RFJ, ang programa ng U.S. Department of State na nagbibigay ng gantimpala, ay itinatag alinsunod sa 1984 Act to Combat International Terrorism (Batas ng 1984 upang Malabanan ang Pandaigdigang Terorismo), Pampublikong Batas 98-533 (isinakodigo sa 22 U.S.C. § 2708). Pinangangasiwaan ng Bureau of Diplomatic Security (Kawanihan ng Diplomatikong Seguridad) ng State Department, misyon ng RFJ ang maghandog ng mga gantimpala upang makuha ang impormasyong pumuprotekta sa buhay ng mga Amerikano at mga interes ng Estados Unidos at pinaiigting ang pambansang seguridad ng Estados Unidos.  

Mula pa noong 1984, pinalawak ng Kongreso ang mga awtoridad sa batas ng RFJ upang maghandog ng mga gantimpala para sa mga impormasyon sa tatlong malalawak na kategorya: 

 • Terorismo.Para sa impormasyong:
  • Nauuwi sa pag-aresto o paghatol sa sinumang nagpaplano, gumagawa, tumutulong, o nagtatangka ng mga akto ng pandaigdigang terorismo laban sa mga mamamayan o ari-arian ng Estados Unidos sa loob o labas ng bansa;
  • Pumipigil sa mga naturang akto na mangyari;
  • Tumutukoy o humahanap sa pangunahing lider na terorista; o
  • Sumisira sa mga mekanismong pampinansyal ng mga banyagang teroristang organisasyon.  Kabilang dito ang pagsira sa mga network sa pagdukot at mga pagdukot na pinansyal na sumusuporta sa mga naturang organisasyon.   
 • Mapaminsalang Cyber na Aktibidad. Para sa impormasyong:
  • Tumutukoy o humahanap ng sinumang indibidwal na, habang kumikilos sa utos o sa ilalim ng kontrol ng banyagang pamahalaan, ay tinutulungan o hinihikayat ang paglabag sa Computer Fraud and Abuse Act  (“CFAA”), 18 U.S.C. § 1030.  Kabilang dito ang pakikialam sa halalan sa ibang bansa.
 • North Korea. Para sa impormasyong:
  • Sumisira sa mga mekanismong pampinansyal ng mga tao o entidad na sangkot sa mga partikular na aktibidad na sumusuporta sa rehimen ng North Korean regime; o
  • Tumutukoy o humahanap sa sinumang indibidwal na, habang kumikilos sa utos o sa ilalim ng kontrol ng pamahalaan ng North Korea, ay tinutulungan o o hinihikayat ang paglabag sa Computer Fraud and Abuse Act  (“CFAA”), 18 U.S.C. § 1030.  Kabilang dito ang mga cyber-attack at panghihimasok sa mga sistema ng pamahalaan ng Estados Unidos.

Pag-anunsyo sa mga Handog na Gantimpala

Sa oras na awtorisahan ng Kalihim ng Estado ang handog na gantimpala, iaanunsyo ito ng RFJ at gagawing bahagi ang mga pinagtutuunang mambabasa sa paraang naaangkop sa kultura gamit ang iba’t ibang kasangkapan, kabilang ang social media, mga social chat application, at tradisyonal na media.

Pagproseso ng mga Tip

Inaatasan ng mga anunsyo ng RFJ ang mga indibidwal na i-text ang kanilang impormasyon sa mga tip line ng RFJ na espesipiko sa wika sa pamamagitan ng malawakang magagamit at naka-encrypt na messaging application, kabilang ang Signal, Telegram, at WhatsApp. Maaari ring isumite ng mga indibidwal ang kanilang impormasyon sa pamamagitan ng email at mga social media account.
Ipinamamahagi ng RFJ ang naaangkop na tip na impormasyon sa ibang mga ahensya ng USG. 

Kabayaran sa mga Gantimpala

Kung ang impormasyong ibinigay ng impormante ay nagresulta sa positibong kinalabasan, ang ahensyang nag-iimbestiga sa Estados Unidos na nagtatrabaho sa kaso ay maaaring magpasyang maghirang ng impormante para sa gantimpalang kabayaran. Ang mga nominasyon para sa kabayaran ay pinag-aaralan ng komite ng mga ahensya at pagkatapos ay ipinapadala sa Kalihim para sa desisyon kung magbabayad.

Simula ng pagkakatatag ng programang Rewards for Justice noong 1984, ang pamahalaan ng Estados Unidos ay nagbayad ng mahigit $200 milyon sa mahigit 100 kataong nagbigay ng impormasyong naghatid sa kaparusahan ng mga terorista, gumambala sa mga pag-atake o pagpinansya ng terorista, o sumira sa mga mekanismong pampinansyal ng mga sangkot sa mga ilegal na aktibidad upang suportahan ang rehimen ng North Korea.