การกระทำที่เป็นการก่อการร้าย
ข้อมูลเกี่ยวกับ …

แผนที่ได้วางไว้หรือการโจมตีการปฏิบัติการทางการทูตสหรัฐฯ ทั่วโลกในอดีต

โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมขอเสนอรางวัลสูงถึง $3 ล้านเหรียญสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่ การป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาที่เหมะสมของการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ของสหรัฐฯ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางการทูตของสหรัฐฯ บุคคลใดที่รายงานข้อมูลที่สามารถทำไปดำเนินการได้เกี่ยวกับแผนการที่ได้วางไว้หรือการโจมตีการปฏิบัติการทางการทูตสหรัฐฯ ในอดีตอาจเข้าเกณฑ์สำหรับรางวัลนี้ รวมถึงสถานทูต สถานกงสุล เจ้าหน้าที่กงสุล กงสุลย่อย และสำนักงานตัวแทนอื่นๆ ทั่วโลก