ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

การแทรกแซงการเลือกตั้งจากต่างประเทศ

โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เสนอรางวัลสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สำหรับการให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยตัวตนหรือสถานที่อยู่ของบุคคลใดก็ตามที่เข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ของรัฐ หรือท้องถิ่นโดยละเมิดมาตรา 1030 แห่งบทบัญญัติที่ 18 ซึ่งบุคคลดังกล่าวกระทำการตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของรัฐบาลต่างประเทศ การปฏิบัติการทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายอย่างชัดแจ้งโดยมีเป้าหมายที่การเลือกตั้งหรือระบบพื้นฐานของการหาเสียง อาจเกี่ยวโยงกับพระราชบัญญัติการฉ้อโกงและการละเมิดทางคอมพิวเตอร์ 18 U.S.C. § 1030 ซึ่งถือว่าการบุกรุกคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการฉ้อโกงในรูปแบบอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นอาชญากรรม นอกจากความผิดอื่น ๆ พระราชบัญญัติห้ามมิให้มีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและส่งต่อไปยังผู้รับที่ไม่ได้รับอนุญาต

ความสามารถของบุคคล รวมทั้งอำนาจจากต่างประเทศที่จะแทรกแซงหรือบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา รวมถึงผ่านการเข้าถึงการเลือกตั้งและระบบพื้นฐานการหาเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการคุกคามที่ผิดปกติและเกินธรรมดาต่อความมั่นคงของชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ (คำสั่งของฝ่ายบริหารเลขที่ 13848 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561) เช่น ฝ่ายตรงข้ามจากต่างประเทศอาจใช้ปฏิบัติการทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายซึ่งมีเป้าหมายที่ระบบพื้นฐานการเลือกตั้ง รวมถึงฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเครื่องลงคะแนนเพื่อสร้างความเสียหายแก่การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ฝ่ายตรงข้ามดังกล่าวยังอาจดำเนินการปฏิบัติการทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อองค์กรทางการเมืองของสหรัฐฯ หรือการหาเสียงเพื่อโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับแล้วจึงเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อสร้างอิทธิพลต่อการบ่อนทำลายองค์กรทางการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง

รูปภาพเพิ่มเติมของ

การแทรกแซงการเลือกตั้งจากต่างประเทศ