อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

ผู้ก่อการร้ายที่มีเจตนาจะครอบครองและใช้อาวุธทำลายมวลชน (WMD) เป็นภัยร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ WMD สามารถสังหารพลเรือนได้เป็นจำนวนมาก และเป็นภาระเกินกว่าที่หน่วยขานรับภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่นจะจัดการได้ WMD รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ สารเคมี ชีวภาพ และกัมมันตรังสี พร้อมทั้งระเบิดในการรบตามรูปแบบขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะในการทำลายล้างสูง

สหรัฐมุ่งมั่นที่จะป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธร้ายแรงเหล่านี้ได้

ถ้าท่านให้ข้อมูลข่าวสารที่นำไปสู่การจับกุมหรือการพิพากษาลงโทษบุคคลใดก็ตามที่มุ่งมั่นกระทำการ พยายาม หรือสมรู้ร่วมคิดที่จะกระทำการ หรือให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมยุยงในการกระทำการที่เป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทำลายมวลชนต่อประชาชนหรือทรัพย์สินของสหรัฐทั่วโลก ท่านอาจมีสิทธิที่จะได้รับเงินรางวัล

หมายเหตุ: การกล่าวอ้างข้อมูลผิดโดยเจตนา จะถูกรายงานต่อทางการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2006 ประธานาธิบดีบุชและประธานาธิบดีปูตินเริ่มโครงการโลกเพื่อรณรงค์ต่อต้านการก่อการร้ายที่เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ ความมุ่งหมายของโครงการพิเศษนี้ก็เพื่อที่จะขยายและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการรณรงค์ต่อต้านภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในโลก