นโยบายเรื่องการรักษาความลับ

ประกาศเรื่องกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับ

ในการบริหารงานของเว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ทางสถิติ เว็บไซต์ของโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำข้อสรุปทางสถิติสำหรับใช้ในการประเมินว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็นที่สนใจมากที่สุดและน้อยที่สุด หรือระบุการทำงานหรือบริเวณที่เป็นปัญหาของระบบ ต่อไปนี้คือประเภทของข้อมูลข่าวสารที่เก็บมาจากการที่ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์: ชื่อของเว็บไซต์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของรางวัลเพื่อความยุติธรรม (ตัวอย่างเช่น “aol.com” ถ้าท่านใช้บริการของบริษัท America Online) และวันที่และเวลาที่ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา ถ้าท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวในข้อความทางอีเมล เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบอีเมลของท่านเท่านั้น

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเพื่อรับประกันว่าบริการนี้มีให้ทุกคนใช้ได้ตลอดเวลา โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบการเข้าออกเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเพื่อระบุความพยายามที่จะบรรจุข้อมูลขึ้นเครือข่ายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่อย่างนั้นก็ก่อให้เกิดความเสียหาย ความพยายามโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จะบรรจุข้อมูลขึ้นเครือข่ายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบริการนี้เป็นการกระทำต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และอาจถูกลงโทษได้ตามกฎหมายปี 1986 ว่าด้วยการหลอกลวงและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด ยังอาจใช้ข้อมูลเพื่อการสืบสวนที่มีการมอบหมายอำนาจของหน่วยงานการรักษากฎหมายได้ด้วย นอกไปจากจุดประสงค์ที่ระบุไว้เบื้องต้นแล้ว จะไม่มีความพยายามอื่นใดเพื่อที่จะระบุตัวบุคคลที่เข้าใช้บริการหรือลักษณะนิสัยในการใช้บริการ

กฎหมายว่าด้วยการหลอกลวงและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

ความพยายามโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จะบรรจุข้อมูลขึ้นเครือข่ายและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้ถูกห้ามอย่างเด็ดขาด และเป็นการกระทำที่จะถูกปรักปรำดำเนินคดีตามกฎหมาย1986 ว่าด้วยการหลอกลวงและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดของ และตามประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 18 มาตรา 1001 และ 1030

ลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก

ลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นอกจากของรัฐบาลสหรัฐ หรือการใช้ชื่อทางการค้า ธุรกิจ หรือบริษัทภายในโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ การใช้ดังกล่าวมิได้หมายความว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหรือโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมให้การเห็นชอบหรือการสนับสนุนอย่างเป็นทางการต่อเว็บไซท์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆของภาคเอกชน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้:

  • คลิก-กระแสข้อมูล
  • ส่วนประกอบของการกำหนดความหมายและวิธีการในการสื่อสารโดยไฮเปอร์เทกซ์ (HTTP)

ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • การดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยและการให้การสนับสนุนกิจกรรมในปัจจุบัน
  • เว็บไซต์และการบริหารระบบงาน
  • การวิจัยค้นคว้าและการพัฒนา

โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ของโครงการจะใช้ข้อมูลนี้

คำอธิบายต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายว่าทำไมจึงเก็บรวบรวมข้อมูลนี้:

  • เครื่องคอมพิวเตอร์หลักของเว็บไซต์ของเราเก็บรวบรวมบันทึกกิจกรรมการเข้าใช้เว็บไซต์ที่บรรจุข้อมูลนี้

คุกกี้

คุกกี้คือเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้เพื่อจัดทำข้อมูลเฉพาะจากเว็บไซต์ให้ท่าน คุกกี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งเข้าไปที่บราวเซ่อร์ (browser) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าเว็บ และจะเก็บอยู่ในระบบของท่านต่อจากนั้น ท่านสามารถตั้งบราวเซ่อร์ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านได้รับคุกกี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านตัดสินใจว่าจะรับคุกกี้นั้นหรือไม่

เราไม่ใช้คุกกี้ของไฮเปอร์เทกซ์ (HTTP)

ภาษาย่อสำหรับรหัสที่ส่งไปที่บราวเซ่อร์

ภาษาย่อสำหรับรหัสที่ส่งไปที่บราวเซ่อร์เป็นรูปแบบหนึ่งกลุ่มข้อมูลในระเบียบการ P3P ที่ย่อข้อความของกลุ่มข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับคุกกี้ เพราะว่ากลุ่มข้อมูลนี้มิได้กล่าวถึงการใช้คุกกี้ จึงไม่มีรูปแบบภาษาย่อรหัสสำหรับกลุ่มข้อมูลนี้

กลุ่มข้อมูลจะระบุการใช้คุกกี้ ถ้ามีหน่วยข้อมูล “HTTP คุกกี้” อยู่ในกลุ่มข้อมูลกลุ่มใดก็ตาม จะหาหน่วยข้อมูลนี้ได้ภายใต้ “ข้อมูลที่ปรับตามข้อมูลใหม่ที่ได้” (“Dynamic data”)