เกาหลีเหนือ

เพื่อสนับสนุนความพยายามระหว่างประเทศเพื่อขัดขวางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ รางวัลเพื่อความยุติธรรม (RFJ) ของกระทรวงการต่างประเทศขอเสนอรางวัลสูงถึง 5 ล้านเหรียญสำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การขัดขวางกลไกทางการเงินของบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในบางกิจกรรมที่ส่งเสริมเกาหลีเหนือ รวมถึงการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร อาชญากรรมไซเบอร์ และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

กระทรวงต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับนอกเหนือไปจากข้อมูลอื่นๆ:

  • การขนถ่ายถ่านหินจากเรือสู่เรือที่มีต้นทางในเกาหลีเหนือ หรือน้ำมันดิบหรือสินค้าปิโตเลียมที่ถูกขนส่งไปยังเกาหลีเหนือ หรือสินค้าใดๆ ที่ไปยังหรือมาจากเรือขนส่งเกาหลีเหนือ

  • พลเมืองชาวเกาหลีเหนือที่ทำงานนอกเกาหลีเหนือและสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่รัฐบาลเกาหลีเหนือหรือพรรคแรงงานเกาหลี

  • ธุรกิจหรือบุคคลที่อยู่ในที่แห่งใดในโลกที่เกี่ยวข้องในการค้าขายที่ถูกห้ามไว้ของเกาหลีเหนือ

  • การขายหรือการขนส่งอาวุธของเกาหลีเหนือ

  • สินค้าฟุ่มเฟือยที่ส่งไปยังเกาหลีเหนือ

โครงการ RFJ ยังเสนอรางวัลสูงถึง 5 ล้านเหรียญสำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การระบุตัวตนหรือสถานที่ของบุคคลที่ทำงานตามการกำหนดทิศทางจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ ที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อโจรกรรมข้อมูล ทำความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ การกรรโชก หรือช่วยเหลือหรือส่งเสริมผู้ที่ทำอาชญกรรมเหล่านี้

กระทรวงได้รับอนุมัติโดยเฉพาะให้เสนอรางวัลสูงถึง 5 เหรียญสำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การขัดขวางกลไกทางการเงินของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ได้เข้าร่วมในการกระทำที่ได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 104(a) และ 104(b)(1) ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมนโยบายการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือปี 2016 ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เต็มใจ:

  1. นำเข้า ส่งออก หรือส่งออกอีกครั้งสินค้า การบริการ หรือเทคโนโลยีที่ถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกาไป หรือเข้าไป หรือออกจากเกาหลีเหนือ เนื่องจากการใช้สินค้า การบริการ หรือเทคโนโลยีดังกล่าวสำหรับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือระบบปล่อยอาวุธดังกล่าว และมีส่วนส่งเสริมทางวัตถุดิบแก่การใช้ การพัฒนา การผลิต การครอบครอง หรือการได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี เคมี หรือชีวภาพ หรืออุปกรณ์หรือระบบใดๆ ที่ถูกออกแบบมาทั้งระบบหรือบางส่วนเพื่อส่งมอบอาวุธดังกล่าวโดยบุคคลใดๆ

  2. ให้การฝึกฝน การแนะนำ หรือการบริการหรือความช่วยเหลืออื่นใด หรือร่วมในธุรกรรมการเงินที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับการผลิต การบำรุงรักษา หรือการใช้อาวุธ อุปกรณ์ หรือระบบดังกล่าวใดๆ ที่จะถูกนำเข้า ส่งออก หรือส่งออกอีกครั้งไปยัง เข้าใน หรือออกจากเกาหลีเหนือ

  3. นำเข้า ส่งออก หรือส่งออกอีกครั้งสินค้าฟุ่มเฟือยไปยังหรือเข้าในเกาหลีเหนือ

  4. เข้าร่วม มีส่วนรับผิดชอบ หรืออำนวยความสะดวกการเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ

  5. เข้าร่วม มีส่วนรับผิดชอบ หรืออำนวยความสะดวกการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ

  6. เข้าร่วมในการฟอกเงิน การทำสินค้าหรือธนบัตรปลอม การลักลอบขนย้ายเงินจำนวนมาก หรือการค้าขายยาเสพติดที่สนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้หรือในนามของรัฐบาลนั้น

  7. เข้าร่วมในกิจกรรมที่มีนัยสำคัญที่บ่อนทำลายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านทางการใช้เครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ต่อบุคคล รัฐบาล หรือนิติบุคคลต่างชาติอื่นใดในนามของรัฐบาลเกาหลีเหนือ

  8. ขาย ให้ หรือถ่ายโอนโลหะมีค่า กราไฟท์ โลหะหรืออลูมินั่มที่ยังไม่แปรรูปหรือกึ่งแปรรูป เหล็ก ถ่านหิน หรือซอฟต์แวร์ไปยังหรือจากรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อหรือในนามของรัฐบาลนั้น เพื่อใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือระบบปล่อยอาวุธดังกล่าว กิจกรรมการแพร่ขยายอาวุธอื่นๆ พรรคแรงงานเกาหลี กองกำลังติดอาวุธ ความมั่นคงภายใน หรือกิจกรรมด้านการข่าว หรือปฏิบัติการและการบำรุงรักษาค่ายนักโทษหรือค่ายแรงงานที่ถูกบังคับ รวมถึงที่อยู่นอกเกาหลีเหนือ

  9. นำเข้า ส่งออก หรือส่งออกอีกครั้งอาวุธหรือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องใดๆ ไปยังหรือเข้าไปหรือจากเกาหลีเหนือ หรือ

  10. เต็มใจพยายามเข้าร่วมในการกระทำใดๆ ที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้า (1) ถึง (9)

กระทรวงยังได้รับอนุมัติให้เสนอรางวัลสูงถึง 5 ล้านเหรียญสำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การระบุตัวตนบุคคลใดๆ ที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการทุจริตและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (Computer Fraud and Abuse Act (“CFAA”), 18 U.S.C. § 1030)) สืบเนื่องมาจากการกำหนดแนวทางหรืออยู่ภายในการควบคุมของรัฐบาลเกาหลีเหนือ กระทรวงต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่ฝ่าฝืน CFAA โดยเฉพาะแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ผลประโยชน์ในกิจกรรมเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับ:

  1. การบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตในคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะโจรกรรมข้อมูล

  2. การส่งมัลแวร์ที่ทำลายล้าง

  3. การเผยแพร่และการใช้แรมซัมแวร์

  4. การส่งการข่มขู่เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อได้ข้อมูลมา หรือเพื่อขอบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะกรรโชกเงินหรือสิ่งมีค่าใดๆ จากบุคคลหรือนิติบุคคลดังที่ได้ห้ามไว้โดย 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5) และ (a)(7)

รูปภาพเพิ่มเติมของ

North Korea - English
North Korea - Chinese (Simplified)
North Korea - Chinese (Traditional)