Mga Kuwento ng Pagtatagumpay

Mir Aimal Kansi

Binitay Na

Noong Enero 5, 1993, pinatay ni Mir Aimal Kansi ang dalawang tao at pininsala at habang-buhay na baldado ang tatlong tao. Sumalakay siya na walang babala o probokasyon at pinagbabaril sa pamamagitan ng kanyang AK-47 assault rifle, ang mga kotseng naghihintay sa stoplight sa harap ng Central Intelligence Agency headquarters.

Si Kansi ay lumisan kaagad ng Estados Unidos pagkatapos ng attack at pinaghahanap hanggang siya ay nahuli sa Pakistan. Noong Nobyembre 10, 1997, si Kansi ay nahatulang may-sala ng isang jury sa Fairfax, Virginia, sa pagpatay ng dalawang empleado ng CIA. Si Kansi ay binitay noong Nobyembre 14, 2002.