Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Mga Insidente ng Letter Bomb

Disyembre 1996 hanggang Enero 1997


Sa pagitan ng Disyembre 1996 at Enero 1997, pinadala sa pamamagitan ng koreo ang 16 na mga sulat na may bomba sa pekeng christmas cards sa mga tao sa Estados Unidos at United Kingdom.

Labintatlong mga sulat na may bomba ang natanggap sa mga tanggapan ng Al Hayat newspaper sa New York City, Washington, D.C., at London. Ang isa ay sumabog sa London, at nasaktan nang malubha ang dalawang inosenteng tao. Ang tatlong letter bombs ay natuklasan sa Estados Unidos sa bilangguang pederal sa Leavenworth, Kansas.

Ang bawa’t isa sa mga bomba ay may tatak-koreong Alexandria, Egypt na may petsang Disyembre 21, 1996, at walang nakasulat na direksiyong pinagmulan. Ang mga bomba ay nasa mga karaniwang puting sobre, at ang mga direksiyon at sarisaring mga marka ay itinala ng computer

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may kagagawan nitong mga pag-atake.

Karagdagang litrato ni

Mga Insidente ng Letter Bomb