Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Network [magkakaugnay] Pampananalapi ng Hizballah sa Lebanon

Nag-aalay ang Rewards for Justice [gantimpala pangkatarungan] ng gantimpala na hanggang $10 ng milyon para sa impormasyong patunguhin sa pagsira ng mga kaparaanan pampananalapi ng Hizballah sa Lebanon. Umaasa ang mga pangkat ng terorista katulad ng Hizballah sa pananalapi at mga network na nagpapadali upang paunlarin ang mga pamamalakad at magsimula ng mga pagsalakay sa buong daigdig. Nakaiipon ang Hizballah ng halos isang bilyong dollar bawat taon sa pamamagitan ng pag-alalay na pananalapi mula sa Iran, mga negosyong pandaigdig at pamuhunan, network ng mga naghahandog, katiwalian, at gawaing pang-money-laundering [paglihim ng perang labag sa batas]. Ginangamit ng mga pangkat na iyon ang mga pondo upang alalayan ang kanilang masamang gawain sa buong daigdig, kabilang ang: Paglagay ng kanila militia [hukbo ng mga mamayan] sa Syria upang alalayan ang diktadura ni Assad; sinusumbong na pamamalakad upang subaybayan at magtipon ng kabatiran sa tinubuang-bayang America; at dadagan ang mga kakayahan pangmilitar na umabot sa pag-angkin ng Hizballah na mayroon silang mga missile na precision-guided [naaasinta nang tiyak]. Napopondohan ang mga pamamalakad pangterorista sa pamamagitan ng network pangdaigidig ng nag-aalalay at gawain pampananalapi ng Hizballah — mga nagpapagana at infrastucture [saligang kayarian] pampananalapi na nagbubuo ng dugong nagbubuhay sa Hizballah

Tumatanggap ang Hizballah ng madaming sandata, pagsasanay, at pagpondo mula sa Iran, na ihinirang ng Secretary of State [kalihim ng bansa] bilang isang bansang nagtatangkilik ng pang-terror. Ihinirang ng Department of State [kagawaran ng bansa] ang Hizballah bilang Foreign Terrorist Organization (FTO o ibayong samahang terorista) noon October 1997, at bilang isang Specially Designated Global Terrorist (SDGT o sadyang ihinirang na pandaigdig na terorista) noon October 2001 sa ilalim ng E.O. 13224.

Maaring gantimpalaan ang impormasyon na mauuwi sa pagkilanlan at pagsira ng:

  • isang mabigat na pinanggagalingan ng kita para sa samahan o mga pinakamahalagang kaparaanan pampagpadali ng pananalapi nito;
  • mga panguhahing naghahandog at nagpapadali pampananalapi ng Hizballah
  • mga surian at lunduyang pamilihan na sadyang nagpadadali ng mga malalaking pangangalakal ng Hizballah;
  • mga negosyo at pamuhunan na pag-aari o pinamamahalaan ng Hizballah;
  • mga front company [negosyong panakip] na kasangkot sa pangunguha pandaigdig ng mga technology na dalawahang gamit; at
  • pakanang krimen na kasangkot ang mga kasapi at nag-aalalay sa Hizballah, na nagpapakinabang pampananalapi sa samahan.

Bilang paghahanap sa pagkagulong ito, ang alok ng pabuya ay pinahahalagahan ang mga sumusunod na tao bilang mga halimbawa ng kung sino ang mga importanteng nagtutustos at mga nagpapabilis sa Hizballah tungkol sa impormasyon at kung sino ang itinatalaga ng Department of Treasury ng Estados Unidos na mga SDGT:

 
Muhammad Kawtharani

Muhammad Kawtharani

Pangalan:
Muhammad Kawtharani

Mga Alyas
Muhammad Al-Kawtharani; Mohammad Kawtharani Muhammad Kawtarani; Jafar al-Kawtharani;Shaykh Muhammad Kawtharani

Petsa ng Kapanganakan:
1945; 1959; 1961

Lugar ng Kapanganakan
Najaf, Iraq

Pagkamamamayan
Lebanon; Iraq

Grupong Terorista
Hizballah sa Lebanon

Pansariling Pagkakatalaga
Treasury SDGT: Agostot 22, 2013

Si Muhammad Kawtharani ay isang nakatataas na lider ng mga puwersa ng Hizballah sa Iraq. Inako ni Kawtharani ang ilan sa mga pampulitikang koordinasyon sa Iraq na kasapi ng Iran, na sumapi sa mga grupong paramilitar na itinatag ng heneral ng Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) na si Qasem Soleimani, isang lider ng militar sa Iran na pinatay noong Enero 2020 sa isang istraik militar ng Estados Unidos. Si Kawtharani ang nagpapadali sa mga operasyon ng mga grupong nasa labas ng pagkontrola ng Gobyerno ng Iraq na matinding sinugpo ang mga pagprotesta, atakihin ang mga misyong diplomatiko na mula sa ibang bansa, at masangkot sa mga organisadong gawaing kriminal. Bilang miyembro ng Political Council ng Hizballah, tinatangkilik ni Kawtharani ang mga pagsisikap ng Hizballah na magbigay ng mga pagsasanay, pondo, at pagsosoportang pampulitika at logistikal sa mga grupong insurekto na Iraqi Shi’a. Tinulungan rin ni Kawtharani ang mga extremists na nabibiyahe patungong Syria para sumoporta sa pamumuno ni Assad.

 
Adham Husayn Tabaja

Adham Husayn Tabaja

Pangalan:
Adham Husayn Tabaja

Mga Alias:
Adham Hussein Tabaja; Adham Tabaja

DOB:
October 24, 1967

POB:
Kfartebnit 50, Lebanon

ALT. POB:
Kfar Tibnit, Lebanon; Ghobeiry, Lebanon; Al Ghubayrah, Lebanon

Pagkamamamayan:
Lebanese

Passport:
RL1294089 (Lebanon)

Number Pampagkilanlan:
00986426 (Iraq)

Samahang Terorista:
Lebanese Hizballah

Kanyang Mga Paghirang:
Treasury SDGT: June 10, 2015

Isang kawani ng Hizballah si Adham Tabaja na sinong nagpananantili ng mga kaugnayan sa mga nakatataas sa bahagi pangsamahan ng Hizballah, kabilang ang bahaging pampamamalakad ng pangkat na terorista, Islamic Jihad. Hinahawakan rin ni Tabaja ang pag-aari sa Lebanon para sa kapakanan ng pangkat. Sya ang pinakalamang na may-ari ng taga-Lebanon na samahang pampauunlad ng lupain at pang-construction, ang Al-Inmaa Group for Tourism Works. Ihinirang bilang mga SDGT noon June 2015 si Tabaja at ang Al-Inmaa Group for Tourism Works. Ihinirang din ng Kingdom of Saudi Arabia si Tabaja at kanyang mga negosyo bilang entity [katauhan] ng terorista sa llalim ng kanilang Law of Terrorism Crimes and Financing [batas sa mga krimen at pananalapi pang-terorista] at Royal Decree [utos ng hari] A/44. Sinamsam ang alinmang kaarian nila sa Saudi Arabia, at binawalan ang anumang paglilipat sa pamamagitan ng larangang pananalapi ng Saudi Arabia, at anumang lisensyang pampangangalakal na kaugnay sa kanlla.

  
Mohammad Ibrahim Bazzi

Mohammad Ibrahim Bazzi

Pangalan:
Mohammad Ibrahim Bazzi

Mga Alias:
Mohamed Bazzi; Muhammad Ibrahim Bazzi; Muhammed Bazzi

DOB:
August 10, 1964

POB:
Bent Jbeil, Lebanon

Pagkamamamayan:
Lebanese; Belgian

Passport:
EJ341406 (Belgium) expires 31 May 2017; 750249737; 899002098 (United Kingdom); 487/2007 (Lebanon); RL3400400 (Lebanon); 0236370 (Sierra Leone); D0000687 (The Gambia)

Samahang Terorista:
Lebanese Hizballah

Kanyang Mga Paghirang:
Treasury SDGT- May 17, 2018

Address:
Adnan Al-Hakim Street, Yahala Bldg., Jnah, Lebanon; Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium; Villa Bazzi, Dohat Al-Hoss, Lebanon

Pangunahing tagapananalapi ng Hizballah si Mohammad Ibrahim Bazzi , na naghandog ng mga milyong dollar sa Hizballah na pinagmulan sa kanyang gawain pangnegosyo. Pag-aari o pinamamahalaan nya ang Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, at Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Ihinirang mga SDGT noon May 2018 si Bazzi at mga kaanib na company

  
Ali Youssef Charara

Ali Youssef Charara

Pangalan:
Ali Youssef Charara

Mga Alias:
Ali Youssef Sharara; ‘Ali Yusuf Sharara

DOB:
September 25, 1968

POB:
Sidon, Lebanon

Pagkamamamayan:
Lebanese

Address:
Ghobeiry Center, Mcharrafieh, Beirut, Lebanon; Verdun 732 Center, 17th Floor, Verdun, Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon; Al-Ahlam, 4th Floor, Embassies Street, Bir Hassan, Beirut, Lebanon;

Samahang Terorista:
Lebanese Hizballah

Kanyang Mga Paghirang:
Treasury SDGT: June 10, 2015

Pangunahing nananalapi sa Hizballah si Ali Youssef Charara gayundin Chairman at General Manager ng taga-Lebanon na company pang-telecommunications Spectrum Investment Group Holding SAL. Nakatanggap si Charara ng milyon dollar mula sa Hizballah upang ipamuhunan sa mga project pampangangalakal na nag-aalalay pampananalapi sa pangkat na terorista. Ihinirang na mga SDGT noon January 2016 si Charara at Spectrum Investment Group.

Karagdagang litrato ni

Lebanese Hizballah Financial Network Poster - English
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - French
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Kurdish
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Portuguese
Lebanese Hizballah Financial Network Poster - Spanish