Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Mga Network [magkakaanib] Pang-Kidnap ng ISIS

Nag-aalay ang Rewards for Justice program [programa panggantimpala pangkatarungan] ng U.S. Department of State [kagawaran ng bayan] ng gantimpala hanggang $5 million para sa impormasyon tungkol sa mga network pang-kidnap ng ISIS o mga tao na may-kagagawan ng pag-kidnap ng mga Kristyanong cleric [paré], sina Maher Mahfouz, Michael Kayyal, Gregorios Ibrahim, Bolous Yazigi, at Paolo Dall’Oglio. Inaalay ang mga gantimpalang iyon sa isang mahalagang sandali sa ating awayan laban sa ISIS. Ipinapakita ng pag-kidnap ng mga pinuno pang-simbahan ang mga malulupit na paraan ng ISIS at kanilang kasyahan na kayanan ang mga tàong walang kasalanan.

Noon February 9, 2013, nagbyabyahe ang Paréng Greek Orthodox, si Maher Mahfouz, at ang Amerikanong Paréng Katoliko, si Michael Kayyal, sa isang bus pangpubliko papunta sa isang monastery sa Kafrun, Syria. Nang halos 30ng kilometro sa labas ng Aleppo, tinigil ang sasakyan ng mga pinaghihinalaang mapusok na ISIS, siniyasat ng mga paapeles ng mga nakasakay, pagkatapos tinanggal ng mga pare sa bus. Hindi na sila nakita o nadinig mula noon.

Noon April 22, 2013, nagbyabyahe ang Arsobispong Syrian Orthodox, si Gregorios Ibrahim, mula sa Aleppo, Syria papuntang Turkey upang sunduin si Arsobispo Bolous Yazigi. Nang umabot sila sa checkpoint malapit sa al-Mansoura, Syria, sinalakay ang mga arsobispo ng ilang lalaking may-sandata at inagaw ang kanilang sasakyan. Pagkaraan, nahanap na patay ang driver ng mga paré. Pinaniniwalaan na panimulang nag-kidnap ng mga arsobispo ang mga tauhang kapanig ng Jabhat al-Nusra Front, isang kaanib ng grupong al-Qa’ida; ngunit, inilipat pagkaraan ang mga arsobispo sa Da’esh, na kilala bilang ISIS.

Noon July 29, 2013, dinukot ng ISIS ang Italyanong Paréng Heswita, si Paolo Dall’Oglio sa Raqqah. Binabalak ni Father Dall’Oglio na maki-meeting sa ISIS upang hilingin ang pagpalaya nina Father Mahfouz at Kayyal, at nina Arsobispo Ibrahim at Yazigi. Hindi na sya nakita o nadinig mula noon.

Nananatiling makabuluhang banta ang ISIS sa United States, gayon din sa ating mga kaanib at kabakas sa buong Middle East at sa paligid ng daigdig, Ipagpapatuloy naming alalayan ang aming mga kabakas sa Iraq at Syria sa mga pagsisikap na talunin ang bantang teroristang ito, at panatilihin ang aming pagtutulungan sa pagsasama pangdaigdig upang tanggihan ang ISIS ng ligtas na kanlungan saanman sa daigdig. Tinayo ang ISIS noon 2004 ng mapusok na Abu Musab al-Zarqawi billang “al-Qaida sa Iraq” o AQI. Pagkaraan, nakilala ang grupo bilang ang “Islamic State ng Iraq.”

Nangalap ang ISIS ng libo-libong mga alagad sa ibayo ng daigdig upang lumaban sa Iraq at Syria, kung saan nagkasala ang mga kasapi ng ISIS ng masagwa, sunod-sunod na mga pag-abusong kalupitan sa tao at iba pang kakila-kilabot. Gumawa ang mga kasapi ng ISIS ng mga pagpatay ng maraming tao, pagpatay at pagpinsala ng mga bata, panggahasa, human trafficking [pag-alipin pang-sex] at iba pang karahasan laban sa mga tao at buong konumidad. Kagagawan ng ISIS ang genocide [pagpatay ng lahi] laban sa mga Yezidi, Kristiano, at Sunni Muslim sa mga pook na hawak nita, nagsasagawa ng mga krimen laban sa sangkatauhan at pagpaalis batay sa lahi laban sa mga grupong iyon, gayon din sa mga Sunni Muslim, Kurd, at ibang minority [grupong walang kapangyarihan]. Noon April 2013, pinahayag sa lahat ni Abu Bakr, ang kasalukuyang pinuno ng ISIS, na nagpapatakbo ang Islamic State ng Iraq sa ilalim ng palayaw na ISIS. Noon June 2014, linupig ng ISIS, na kilala din bilang Da’esh, ang mga bahagi ng Syria at Iraq, nagkilala nang sarili kung tawagin Islamic caliphate [kaharian ng tagamana ni muhammad], at bininyagan si al-Baghdadi bilang caliph (hari). Sa mga kamakailang taón nakamit ng ISIS ang katapatan ng mga grupong nagji-jihad [banal na paglaban sa ‘di-muslim] at mga taong radical [lubos sa paniwala] sa buong daigdig, na nabigay-sigla sa mga karahasan sa United States.

Karagdagang litrato ni

ISIS Kidnapping Networks - English
ISIS Kidnapping Networks - French
ISIS Kidnapping Networks - Kurdish
ISIS Kidnapping Networks
Mahfouz
Kayyal
Gregorios
Yazigi
Paulo