Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam

Ang Rewards for Justice Program ng Departamento ng Estado ng Estados Unidos ay magbibigay ng hanggang sa $15 milyong gantimpala para sa impormasyong magdadala sa pagpipigil sa mga mekanismong pinansyal ng Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam (IRGC) ng Iran at ng mga sangay nito, kabilang ang IRGC-Quds Force (IRGC-QF). Tinustusan ng IRGC ang maraming pag-atake at gawang terorista sa lahat ng dako ng mundo. Pinamumunuan ng IRGC-QF ang mga pagpapatakbo sa mga gawang terorista sa labas ng Iran sa pamamagitan ng mga proxy nito, gaya ng Hizballah at Hamas.

Ang Departamento ay naghahandog ng mga gantimpala para sa impormasyon tungkol sa pinagmumulan ng mga pera para sa IRGC, IRSC-OF, ang mga sangay nito, o ang mga importanteng paraan sa pagbabanko na kasama ang:

  • Mga ilegal na pakana ng IRGC, kasama ang langis-para-sa-pera;
  • Mga harap na kompanyang may kaugnayan sa IRGC na kasangkot sa mga gawain sa lahat ng dako ng mundo para sa kanilang kapakanan;
  • Mga entidad o mga tao na tumutulong sa IRGC na iwasan ang mga sanksyon ng Estados Unidos at ng mga ibang bansa;
  • Mga pormal na institusyong pinansyal na nakikipagnegosyo sa IRGC;
  • Paano nililipat ng IRGC ang mga pondo at mga materyales sa mga terorista at militia na mga proxy at mga kabakas nito;
  • Mga nagbibigay ng donasyon o nagtutustos sa IRGC;
  • Mga institusyong pinansyal o mga bahay-palitan na tumutulong sa mga transaksyon ng IRGC;
  • Mga negosyo o mga pamumuhunan na pag-aari o kontrolado ng IRGC o ng mga nagtutustos dito;
  • Mga harap na kompanya na bumubili sa lahat ng dako ng mundo para sa IRGC ng mga teknolohiyang nagagamit sa dalawang paraan; at
  • Mga pakanang kriminal na kasangkot ang mga miyembro at mga sumosoporta sa IRGC na pinakikinabangan ng organisasyon.

Ang IRGC ay itinatag noong 1979 pagkatapos ng rebolusyon sa Iran. Ito ay isang sangay ng militar ng Iran at, sa pamamagitan ng Quds Force nito, ang IRGC ang namumuno sa mga tauhan ng Iran sa pamamahala at pagpapaganap ng kampanya nitong pamumuno sa pangangampanya ng terorismo sa lahat ng dako ng mundo.

Noong Abril 14, 2019, tinalaga ng Departamento ng Estado ang IRGC bilang isang Teroristang Organisasyon alinsunod sa Seksyon 219 ng Batas na nauukol sa Imigrasyon at Pagkamamamayan. Noong 2017, ang Departamento ng Tesoreriya ay tinalaga ang IRGC bilang isang Sadyang Tinalagang Terorista sa Lahat ng Dako ng Mundo alinsunod sa Utos Pampangasiwaan 13224 para sa mga pagsosoporta nito ng IRGC-QF.

Magmula ng tinatag ito noong 40 taon nang nakalilipas, ang IRGC ay naging kasangkot sa mga sabwatang terorista at sumosoporta sa mga gawang terorismo sa lahat ng dako ng mundo. Ang IRGC ang may-gawa ng maraming pag-atake na tinatarget ang mga Amerikano at mga pasilidad ng Estados Unidos, kabilang ang mga nakapatay sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Sinoporta ng IRGC ang mga pag-atake sa mga sundalo at mga diplomatiko ng Estados Unidos sa Iraq at Afghanistan.

At sa karagdagan, ang grupo ay kumuha ng mga bihag at ilegal na kinulong ang maraming Amerikano na ang karamihan sa mga ito ay nananatiling nakakulong sa Iran hanggang sa ngayon.

Ang IRGC–QF ay nagbalak ng mga gawang terorista sa lahat ng dako ng mundo, sa mga bansang gaya ng Germany, Bosnia, Bulgaria, Kenya, Bahrain, Turkey, Estados Unidos.

Abdul Reza Shahla’i

Abdul Reza Shahla’i

Opisyal ng IRGC sa Yemen

Si Abdul Reza Shahla’i ay isang kumander sa Puwersang IRGC–Qods na mataas ang rangko at nakadistino sa Sanaa, Yemen. Si Shahla’i ay may mahabang kasaysayan ng pagpupuntirya ng mga Amerikano at mga kaanib ng Estados Unidos sa lahat ng dako ng mundo.

Si Shahla’i ang nagplano sa maraming pagpatay ng mga sundalo ng koalisyon sa Iraq, nagbigay ng mga sandata at mga pampasabog sa mga grupong ektremist at ang nagbalak ng pag-atake sa Karbala, Iraq noong Enero 20, 2007, na pumatay sa limang sundalong Amerikano at puminsala sa tatlong tao.

Bilang tagapagtustos at nakatataas na opisyal ng IRGC noong 2011, si Shahla’i ang nagpondo ng $5 milyong dolyar at nag-utos ng pakanang patayin ang Embahador ng Saudi Arabia sa Washington, DC. Si Shahla’i rin ang nagplano ng sumunod na mga pag-atake sa loob ng Estados Unidos at sa mga ibang lugar.

Si Shahla’i ay tinalagang isang Bukod Tanging Terorista sa Buong Daigdig (SDGT) ng Department of Treasury ng Estados Unidos noong 2008 at 2011. Siya ay tinalaga rin ng Saudi Arabia, European Union, United Kingdom at ng Bahrain noong 2018.

Mga Alyas:

Abdol Reza Shahlai

Abdul Reza Shala’i

`Abd-al Reza Shalai

`Abdorreza Shahlai

Abdolreza Shahla’i

Abdul-Reza Shahlaee

Hajj Yusef

Haji Yusif

Hajji Yasir

Hajji Yusif

`Yusuf Abu-al-Karkh’

Petsa ng Kapanganakan:
Mga bandang 1957

Lugar ng Kapanganakan:
Iran

Grupong Terorista:
IRGC-QF

Mga Ginagamit na Pangalan bilang Terorista:
Treasury SDGT- 2008, 2011

European Union, UK, Saudi Arabia, Bahrain

Mga Lokasyon:
Sanaa, Yemen

Kermanshah, Iran

Mehran Military Base, Ilam Province, Iran

Kung kayo ay may impormasyou tungkol kay Abdul Reza Shahla’i, mangyaring kontakin ang pinakamalapit sa inyong embahada o konsulado ng Estados Unidos o mag-email sa [email protected]

Karagdagang litrato ni

Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Abdul Reza Shahla’i
Abdul Reza Shahla’i
Abdul Reza Shahla’i
Abdul Reza Shahla’i
Abdul Reza Shahla’i