Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam

Ang Rewards for Justice Program ng Departamento ng Estado ng Estados Unidos ay magbibigay ng hanggang sa $15 milyong gantimpala para sa impormasyong magdadala sa pagpipigil sa mga mekanismong pinansyal ng Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam (IRGC) ng Iran at ng mga sangay nito, kabilang ang IRGC-Quds Force (IRGC-QF). Tinustusan ng IRGC ang maraming pag-atake at gawang terorista sa lahat ng dako ng mundo. Pinamumunuan ng IRGC-QF ang mga pagpapatakbo sa mga gawang terorista sa labas ng Iran sa pamamagitan ng mga proxy nito, gaya ng Hizballah at Hamas.

Ang Departamento ay naghahandog ng mga gantimpala para sa impormasyon tungkol sa pinagmumulan ng mga pera para sa IRGC, IRSC-OF, ang mga sangay nito, o ang mga importanteng paraan sa pagbabanko na kasama ang:

  • Mga ilegal na pakana ng IRGC, kasama ang langis-para-sa-pera;
  • Mga harap na kompanyang may kaugnayan sa IRGC na kasangkot sa mga gawain sa lahat ng dako ng mundo para sa kanilang kapakanan;
  • Mga entidad o mga tao na tumutulong sa IRGC na iwasan ang mga sanksyon ng Estados Unidos at ng mga ibang bansa;
  • Mga pormal na institusyong pinansyal na nakikipagnegosyo sa IRGC;
  • Paano nililipat ng IRGC ang mga pondo at mga materyales sa mga terorista at militia na mga proxy at mga kabakas nito;
  • Mga nagbibigay ng donasyon o nagtutustos sa IRGC;
  • Mga institusyong pinansyal o mga bahay-palitan na tumutulong sa mga transaksyon ng IRGC;
  • Mga negosyo o mga pamumuhunan na pag-aari o kontrolado ng IRGC o ng mga nagtutustos dito;
  • Mga harap na kompanya na bumubili sa lahat ng dako ng mundo para sa IRGC ng mga teknolohiyang nagagamit sa dalawang paraan; at
  • Mga pakanang kriminal na kasangkot ang mga miyembro at mga sumosoporta sa IRGC na pinakikinabangan ng organisasyon.

Ang IRGC ay itinatag noong 1979 pagkatapos ng rebolusyon sa Iran. Ito ay isang sangay ng militar ng Iran at, sa pamamagitan ng Quds Force nito, ang IRGC ang namumuno sa mga tauhan ng Iran sa pamamahala at pagpapaganap ng kampanya nitong pamumuno sa pangangampanya ng terorismo sa lahat ng dako ng mundo.

Noong Abril 14, 2019, tinalaga ng Departamento ng Estado ang IRGC bilang isang Teroristang Organisasyon alinsunod sa Seksyon 219 ng Batas na nauukol sa Imigrasyon at Pagkamamamayan. Noong 2017, ang Departamento ng Tesoreriya ay tinalaga ang IRGC bilang isang Sadyang Tinalagang Terorista sa Lahat ng Dako ng Mundo alinsunod sa Utos Pampangasiwaan 13224 para sa mga pagsosoporta nito ng IRGC-QF.

Magmula ng tinatag ito noong 40 taon nang nakalilipas, ang IRGC ay naging kasangkot sa mga sabwatang terorista at sumosoporta sa mga gawang terorismo sa lahat ng dako ng mundo. Ang IRGC ang may-gawa ng maraming pag-atake na tinatarget ang mga Amerikano at mga pasilidad ng Estados Unidos, kabilang ang mga nakapatay sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Sinoporta ng IRGC ang mga pag-atake sa mga sundalo at mga diplomatiko ng Estados Unidos sa Iraq at Afghanistan.

At sa karagdagan, ang grupo ay kumuha ng mga bihag at ilegal na kinulong ang maraming Amerikano na ang karamihan sa mga ito ay nananatiling nakakulong sa Iran hanggang sa ngayon.

Ang IRGC–QF ay nagbalak ng mga gawang terorista sa lahat ng dako ng mundo, sa mga bansang gaya ng Germany, Bosnia, Bulgaria, Kenya, Bahrain, Turkey, Estados Unidos.

Karagdagang litrato ni

Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam
Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam