Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Pakikialam ng Ibang Bansa sa Halalan

Ang programang Pabuya para sa Katarungan ng Kagawaran ng Estado ng U.S. ay nag-aalok ng pabuyang hanggang $10 milyon para sa impormasyong makapagtuturo sa pagkakakilanlan o lokasyon ng sinumang tao na, habang kumikilos sa utos o nasa ilalim ng kontrol ng pamahalaan ng ibang bansa, ay nakikialam sa anumang pederal, pang-estado, o lokal na halalan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng paglabag sa seksyon 1030 ng titulo 18. Maaaring idawit ng ilang partikular na malisyosong cyber na operasyon na pumupuntirya sa imprastraktura ng halalan o kampanya ang Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. § 1030, na ginagawang kriminal ang mga hindi awtorisadong panghihimasok sa kompyuter at iba pang anyo ng pandaraya na may kaugnayan sa mga komyuter. Bukod sa iba pang pagkakasala, ipinagbabawal ng batas ang hindi awtorisadong pag-akses sa mga kompyuter upang makakuha ng impormasyon at maipadala ito sa mga hindi awtorisadong tatanggap.

Ang kakayahan ng mga tao, at pati na rin ng mga dayuhang kapangyarihan, na makialam o sirain ang kumpiyansa ng publiko sa halalan ng Estados Unidos, kabilang ang hindi awtorisadong pag-akses sa imprastraktura ng halalan at kampanya, ay hindi pangkaraniwan at pambihirang banta sa pambansang seguridad at patakarang panlabas ng Estados Unidos (Kautusang Tagapagpaganap Blg. 13848, Setyembre 12, 2018). Halimbawa, ang mga dayuhang adbersaryo ay maaaring gumamit ng mga malisyosong cyber na operasyon na pumupuntirya sa imprastraktura ng halalan, kabilang ang mga database sa pagpaparehistro ng botante at makina sa pagboto, upang makasira sa isang halalan sa Estados Unidos. Ang mga naturang adbersaryo ay maaari ring magsagawa ng mga malisyosong cyber na operasyon laban sa mga pampulitikang organisasyon sa Estados Unidos o mga kampanya upang magnakaw ng kumpidensyal na impormasyon at pagkatapos ay ibunyag ang impormasyong iyon bilang bahagi ng mga pang-impluwensyang operasyong sisira sa mga pampulitikang organisasyon o kandidato.

Karagdagang litrato ni

Pakikialam ng Ibang Bansa sa Halalan