Terorismong Ginagamit ang WMD

Ang mga teroristang may balak na bumili at gamitin ang mga sandatang sumisira at pumapatay ng marami (WMD) ay nagbibigay ng malubhang panganib sa kapayapaan at kaligtasan ng mundo. Ang WMD ay maaaring makapatay ng maraming sibilyan at lipusin ang mga unit na tumutugon sa mga emergency. Kabilang sa WMD ang mga sandatang nuclear, chemical, biological, at radiological, pati na rin ang malalaking conventional na bomba na pwedeng magsanhi ng napakalaking pagkakapagwasak.

Ang Estados Unidos ay nakatalagang hadlangan ang mga terorista sa paggamit nitong mga sandatang tumutupok.

Kung kayo ay magbigay ng impormasyong magbibigay-daan sa pag-aresto o paghatol ng may-sala ng sinumang gumagawa, nagtatangka, o nakikipagsabwatang gawin, o tumutulong sa pagpapatupad ng terorismo na gumagamit ng WMD laban sa mga mamamayan o pag-aari ng Estados Unidos sa alinmang dako ng mundo, kayo ay maaaring maging karapat-dapat makatanggap ng gantimpala.

Bigyang-pansin: Ang anumang mga sinasadyang maling pahayag ay ipagbibigay-alam sa mga naaangkop na awtoridad.

Noong Hulyo 15, 2006, inilunsad nina Pangulong Bush at Pangulong Putin ang Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism. Ang layon nitong bukud-tanging inisyatiba ay palawakin at dagdagan ang samahan para labanan ang panganib ng nuclear terrorism sa lahat ng dako ng mundo.