Mga Kuwento ng Pagtatagumpay

Ang Rewards for Justice Program ay nagbayad na ng higit sa $150 milyon sa higit sa 100 tao na nagbigay ng impormasyon na humadlang sa pag-atake ng mga terorista sa iba’t ibang bansa o nakatulong na maiharap sa husgado ang mga indibidwal na sa nakaraan, ay kasangkot sa mga gawang terorismo.

Tumulong rin sa paghadlang at paglutas ng mga pag-atake ng mga terorista ang mga magigiting na indibidwal na handang magbigay ng impormasyon.

  • Nagbayad ang RFJ nang milyon-milyon na dollar noon 2019 na naghatid sa katarungan ng isang pakamahalagang pinuno ng ISIS sa Middle East.
  • Noong panahon ng Digmaan sa Persian Gulf, may isang magiting na informant mula sa isang bansa sa Silangang Asia ang nagbigay ng nakababahalang impormasyon tungkol sa magkakasunud-sunod na balak na mga pag-atake ng mga terorista. Sinuri na ng mga terorista ang mga balak nilang atakihin at nagtipon na sila ng mga sandatang automatiko, mga granada, at ng mga pampasabog. Mga 48 oras lamang bago ang una sa mga balak na pag-atake, itong informant ay nagbigay ng impormasyong kinakailangan para sa paghadlang sa plano ng mga terorista. Nahadlangan ang pag-atake, nakatanggap ng malaking gantimpala ang taong iyon, at nilipat ang kanyang pamilya sa isang ligtas na lugar. Sa kanyang pagbibigay nitong impormasyon, naligtas ng indibiwal na iyon ang mga buhay ng daan-daang tao.
  • Sa isa pang pangyayari, ang isang babae ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga indibidwal na nag-hijak ng eroplano at brutal na binugbog ang mga pasahero. Sinabi niyang siya ay “lubos na naniniwala na dapat magkaroon ng katarungan”. Ang lider ng mga hijaker ay binalik sa Estados Unidos at nakakulong batay sa mga paratang na air piracy. Nakatanggap ng gantimpala ang babae para sa kanyang mga pagsisikap na labanan ang terorismo.
  • May isa pang babaing estudyante sa isang pamantasan sa ibang bansa, na nakasaksi sa brutal na pagpatay ng isang U.S. diplomat. Dahil sa impormasyong binigay niya, ang dalawang umatake sa diplomat ay nasentensiyahang makulong nang habang-buhay. Ang estudyante ay nakatanggap ng malaking gantimpala at siya at ang kanyang pamilya ay nilipat sa isang ligtas na lugar.