Buod ng Programa

Ang RJF, ang Counter Terrorism Rewards Program ng Department of State, ay itinatag ng Batas 1984 para Labanan ang Terorismong Pandaigdig, Batas Publiko 98-533 (kinodipika sa 22 U.S.C. § 2708). Pinamamahalaan ng Bureau of Diplomatic Security ng State Department, ang layon ng RJF ay iharap sa katarungan ang mga teroristang pandaigdig at hadlangan ang paggawa ng mga terorismong pandaigdig laban sa mga mamamayan o mga ari-arian ng Estados Unidos. Alinsunod sa programang ito, maaaring pahintulutan ng Secretary of State ang mga pagbigay ng gantimpala para sa mga impormasyon na magbibigay daan sa pag-aresto o paghatol ng may-sala sa sinumang nagbabalak, gumagawa, tumutulong, o nagtatangka ng mga gawang terorismong pandaigdig laban sa mga mamamayan o mga ari-arian ng Estados Unidos, na unang hinahadlangang maganap ang gayong mga kagagawan, na nagbibigay daan sa pagkilala o sa kinaroroonan ng isang importanteng lider ng mga terorista, o na humihinto sa pagpopondo para sa terorismo.

Ang Secretary ay may pahintulot na magbayad ng mga gantimpalang higit sa $25 milyon kung pagpasiyahan niyang kinakailangan ang mas malaking halaga para labanan ang terorismo o para protektahan ang Estados Unidos laban sa mga gawang terorismo.

Magmula sa pagsisimula ng Rewards for Justice program noong 1984, ang Pamahalaan ng Estados Unidos ay nagkaloob ng higit sa $150 milyon sa higit sa 100 tao na nagbigay ng mapananaligang impormasyon na nagresulta sa pagkakulong sa mga terorista o sa paghadlang sa mga gawang pandaigdig na terorismo sa iba’t ibang bansa. Malaki ang naitulong ng programa sa pag-aresto sa teroristang si Ramzi Yousef, na nahatulang may-sala sa pagbobomba ng World Trade Center noong 1993.

Bagaman ang batas na sumasakop sa Rewards for Justice program ay nakatuon sa terorismo laban sa mga Amerikano, ang Estados Unidos ay nagbibigay ng impormasyon sa ibang mga bansa na may mga mamamayan na nanganganib ang buhay. Ang bawa’t pamahalaan at mamamayan ay may tungkulin na iharap sa husgado ang mga terorista at hadlangan ang mga gawang terorismo.