Patakarang ukol sa Privacy

Paunawa Tungkol sa Batas ukol sa Privacy

Para sa pamamahala ng site, tinitipon ang impormasyon para sa mga layuning estadistika. Ang Rewards for Justice ay gumagamit ng software programs para lumikha ng summary statistics para sa mga layuning gaya ng pag-alam kung anong impormasyon ang pinakamalaki at pinakakaunti ang pakinabang o ang pagkilala ng pagkakapagsagawa ng sistema o ng mga problemang area. Ang sumusunod ang klase ng impormasyong tinitipon tungkol sa inyong pagtingin sa web site: ang pangalan ng Internet domain na ginagamit ninyo sa pag-access sa Rewards for Justice web site (halimbawa, “aol.com” kung ang inyong ginagamit ay America Online) at ang petsa at oras na in-access ninyo ang aming site. Kung piliin ninyong magbigay ng personal information sa isang email message, ito ay ginagamit lang namin para sagutin ang inyong email.

Para sa proteksyon ng site at para tiyakin na itong service ay patuloy na magagamit ng lahat ng gumagamit, ang Rewards for Justice program ay gumagamit ng software programs para i-monitor kung sinu-sino ang mga pumapasok sa network at malaman ang mga walang pahintulot na pagtatangkang i-upload o baguhin ang impormasyon o magsasanhi ng sira. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga walang pahintulot na pag-upload ng impormasyon o pagbabago ng impormasyon sa service na ito at maaaring parusahan alinsunod sa Computer Fraud and Abuse Act of 1996. Maaari ring gamitin ang impormasyon para sa mga pinahihintulutang imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas. Maliban sa mga layuning binabanggit sa taas, walang ginagawang ibang pagtatangkang makilala ang mga indibidwal na gumagamit o ang kanilang mga kaugalian sa paggamit.

Ang mga walang pahintulot na pagtatangkang pag-upload ng impormasyon at/o pagbabago ng impormasyon sa mga web site na ito ay mahigpit na ipinagbabawal at uusigin alinsunod sa Computer Fraud and Abuse Act of 1996 at Title 18 U.S.C. Sec.1001 at 1030.

Links sa External Websites

Ang links sa websites sa labas ng Pamahalaang Pederal ng Estados Unidos o ang paggamit ng mga pangalan ng negosyo, kompanya, o korporasyon sa Rewards for Justice website ay para sa kaginhawahan ng gumagamit. Ang mga paggamit nito ay hindi opisyal na pagrerekomanda o pag-aaproba ng Department of State ng Estados Unidos o ng Rewards for Justice program sa alinmang website, produkto, o serbisyo sa pribadong sektor.

Pagtitipon ng Data

Tinitipon namin ang sumusunod na impormasyon:

  • Click-stream data
  • HTTP protocol elements

Gagamitin itong data para sa sumusunod na mga layunin:

  • Pagtatapos at pagsusuporta ng kasalukuyang ginagawa.
  • Pamamahala ng web site at system
  • Pananaliksik at pagbubuo

Itong data ay gagamitin ng Rewards for Justice program at ng mga kinatawan nito.

Ang sumusunod ay paliwanag kung bakit tinitipon itong data:

Tinitipon ng aming web server ang access logs na may ganitong impormasyon.

Cookies

Ang cookies ay teknolohiyang magagamit para bigyan kayo ng pasadyang impormasyon na mula sa isang web. Ang cookie ay isang element ng data na maipadadala ng isang web site sa inyong browser, at pagkatapos ay maaaring iimbak ito sa inyong system. Pwede ninyong i-set ang inyong browser na ipagbigay-alam sa inyo kapag kayo ay nakatanggap ng cookie, na binibigyan kayo ng pagkakataong pag-isipan kung tatanggapin ito.

Hindi namin ginagamit ang HTTP cookies

Buod ng Compact Policy

Ang compact policies ay isang klase ng P3P policy na binibigay ang buod ng sinasabi ng policy tungkol sa cookies. Dahil walang binabanggit itong policy tungkol sa anumang paggamit ng cookies, walang compact policy form sa policy na ito.

Binabanggit ng isang policy ang paggamit ng coolies kung ang data element “HTTP Cookies” ay nasa anumang group sa policy. Matatagpuan itong data element sa ilalim ng “Dynamic data”.

Ebalwasyon ng Policy

Susuriin ng Microsoft Internet Explorer 6 ang compact policy nitong policy tuwing ginagamit ito na may cookie. Ang mga gagawin ng IE ay depende sa privacy level na pinili ng gumagamit sa kanyang browser (Low, Medium, Medium High, o High; ang default ay Medium). Sa karagdagan, susuriin ng IE kung ang policy ng cookie ay tinuturing na kasiya-siya o hindi kasiya-siya, kung ang cookie ay isang session cookie o isang persistent cookie, at kung ang cookie ay mismong ginagamit ng gumagamit o ng ikatlong partido. Sisikapin nitong seksyon na ikompara ang compact policy nitong policy sa sinasabi ng Microsoft na gagawin ng IE6.

Bigyang-pansin: itong pagsusuri ay kasalukuyang pang-eksperimento at hindi dapat ituring na kapalit para sa pagtesting sa tunay na Web browser.

Policy ukol sa pagiging kasiya-siya: itong compact policy ay tinuturing na kasiya-siya alinsunod sa mga patakaran na pinaliliwanag sa Internet Explorer 6. Ang IE6 ay tatanggap ng cookies na kasama itong policy sa ilalim ng High, Medium High, Medium, Low, at Accept All Cookies settings.