North Korea

Para itaguyod ang mga pagsisikap ng iba’t-ibang bansa na ihinto ang mga ilegal na gawain ng North Korea, ang Rewards for Justice (RFJ) ng State Department ay naghahandog ng pabuya na hanggang $5 milyon para sa impormasyon na magreresulta sa pagkahinto ng mga mekanismong pinasyal ng mga taong gumagawa ng mga gawaing ilegal na sumosoporta sa North Korea, kabilang ang money laundering, pag-iwas sa mga parusa, cyber na krimen, at mabilis na pagdami ng WMD.

Ang Department ay naghahanap ng mga impormasyon tungkol sa:

  • Mga paglipat ng karbon na mula sa North Korea, sa ibang barko mula sa isang barko; o ng krudong langis o mga produktong petrolyo na dinadala sa North Korea, o anumang mga ibang cargo na nililipat sa o mula sa mga barko ng North Korea;

  • Mga mamamayan ng North Korean na nagtatrabaho sa labas ng North Korea at kumikita ng napakalaking halaga para sa Gobyerno ng North Korea o para sa Kilusan ng mga Manggagawa ng Korea;

  • Mga negosyo o mga taong nasa anumang lugar sa mundo na kasangkot sa ipinagbabawal na pangangalakal sa North Korea;

  • Mga pagbenta o paglululan ng mga sandata sa North Korean;

  • Paglululan sa North Korea ng mga bagay na marangya.

Ang programang RFJ ay naghahandog rin ng pabuyang hanggang $5 milyon para sa impormasyong makakahatid sa pagkilala o sa kinaroroonan ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng direksyon ng gobyerno ng North Korea, gumagamit ng computer para makapagnakaw ng impormasyon, sirain ang computer, manguwarta, o tulungan o kumunsinte sa mga taong gumagawa ng mga krimeng ito.

Ang Department ay tiyakang binigyang kapangyarihan na maghandog ng mga pabuyang hanggang $5 milyon para sa impormasyong maghahatid sa pagkapahinto ng mga mekanismong pinansyal ng sinumang tao o entidad na gumagawa ng mga pagkilos na inilalarawan sa mga Seksyon 104(a) at 104(b)(1) ng Batas ng 2016 na Ukol sa mga Ipinagbabawal sa North Korea at sa Paghihigpit sa mga Pinagbabawal. Kasama dito ang impormasyon tungkol sa sinumang tao o entidad na sadyang:

  1. Nag-aangkat, nagluluwas, o muling ina-angkat papunta o mula sa North Korea ang anumang mga kalakal, mga serbisyo, o kontroladong teknolohiya para sa pagluluwas ng Estados Unidos dahil ang paggamit ng gayong mga kalakal, mga serbisyo o teknolohiya para sa mga sandata ng malawakang pagkasira o paghatid ng mga sistema para sa gayong mga sandata ay tumutulong sa paggamit, pagdebelop, produksyon, pagtataglay, o pagkakatamo ng sinumang tao ng isang nuclear, radiological, chemical, o biological na sandata o anumang aparato o sistema na ginawa sa kabuuan o sa bahagi para ihatid ang gayong sandata;

  2. Naghahandog ng pagsasanay, pagpayo, o mga ibang serbisyo o tulong, o gumagawa ng mga mahalagang transaksyong pinansyal na kaugnay sa paggawa, pagpapatupad, o paggamit ng anumang gayong sandata, aparato, o sistema na iaangat, iluluwas, o muling niluluwas sa, papasok, o mula sa North Korea;

  3. Nag-aangat, nagluluwas, o muling niluluwas ang mga gamit na marangya papasok ng North Korea;

  4. Kasangkot sa, o may pananagutan sa, o pinadadali ang pagsensor ng Pamahalaan ng North Korea;

  5. Kasangkot sa, ang may responsibilidad para, o pinapayagan ang mga malubhang pag-abuso ng Gobyerno ng North Korea sa mga karapatang pangtao;

  6. Kasangkot sa money laundering, sa pagpalsipika ng mga kalakal, o pera, pag-smuggle ng maraming pera, pagtatrapiko ng mga narkotiko na sumosoporta sa Gobyerno ng North Korea o ng sinumang nakatataas na opisyal o ng taong kinatawan ng Gobyernong iyon;

  7. Kasangkot sa mga mahalagang gawain na sumisira sa cybersecurity sa pamamagitan ng paggamit ng mga computer network o mga sistema laban sa mga banyaga, mga gobyerno ng ibang bansa o ibang entidad sa ngalan ng Gobyerno ng North Korea;

  8. Nagbebenta, nagsusupply, o nililipat sa o mula sa Gobyerno ng North Korea o sa sinumang taong kinatawan ng Gobyerno, ng maraming mahalagang metal, graphite, mga hindi pa hilom na mga metal o aluminum, steel, karbon, o software, para sa paggamit sa mga prosesong pang-industriya na direktong kaugnay sa mga sandata sa malawakang pagkasira at sa paghatid ng mga sistema sa gayong mga sandata, mga ibang gawaing mabilis ang pagdami, ang Partido ng Mga Manggagawa ng Korea, hukbong sandatahan, panloob na seguridad, o mga gawaing paniniktik, o ang pagpapalakad at maintenance ng mga kampo para sa mga presong political o ng mga kampo para sa sapilitang pagtrabaho, kasama ang mga nasa labas ng Korea;

  9. Nag-aangat, nagluluwas, o muling niluluwas, patungo, o mula sa North Korea ng anumang mga armas o kaugnay na materyal; o

  10. May kaalamang nagtatangkang makisangkot sa alinman sa mga pag-uugaling nilalarawan sa mga parapo (1) hanggang (9).

Ang Department ay binigyang kapangyarihan rin na maghandog ng mga pabuyang hanggang $5 milyon para sa impormasyong makakahatid sa pagkilala ng sinumang indibidwal na, sa direksyon o sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno ng North Korea, ay tumutulong o kinukunsinti ang paglabag sa Batas ukol sa Pandaraya at Pag-abuso sa Computer (“CFAA”), 18 U.S.C. § 1030). Ang Department ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa anumang gayong mga gawain na lumalabag sa CFAA, lalo na ngunit hindi limitado lamang, sa interes sa mga gawaing iyon na kasama ang:

  1. Ang walang permisong pakikialam sa mga computer at mga network ng pribadong sektor na ang balak ay magnakaw ng impormasyon;

  2. Ang pagpapadala ng mapanirang malware;

  3. Ang pagkalat at paggamit ng ransomware;

  4. Ang pagpapadala ng mga pagbabanta na nagreresulta sa pagkasira para makakuha ng impormasyon mula, o may hinihiling na mahalaga na kaugnay sa computer, na ang balak ay kikilan ang isang tao o entidad ng pera o anumang bagay na mahalaga gaya ng ipinagbabawal sa 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5), at (a)(7).

Karagdagang litrato ni

North Korea - English
North Korea - Chinese (Simplified)
North Korea - Chinese (Traditional)