Mga Malimit na Tinatanong

 • Pwede ba kayong magbigay ng impormasyon tungkol sa (Rewards for Justice RFJ) Program?

  Pwede ba kayong magbigay ng impormasyon tungkol sa (Rewards for Justice RFJ) Program?

  • Ang RJF, ang Counter Terrorism Rewards Program ng Department of State, ay itinatag ng Batas 1984 para Labanan ang Terorismong Pandaigdig, Batas Publiko 98-533 (kinodipika sa 22 U.S.C. § 2708). Pinamamahalaan ng Bureau of Diplomatic Security ng State Department, ang layon ng RJF ay iharap sa katarungan ang mga teroristang pandaigdig at hadlangan ang paggawa ng mga terorismong pandaigdig laban sa mga mamamayan o mga ari-arian ng Estados Unidos. Alinsunod sa programang ito, maaaring pahintulutan ng Secretary of State ang mga pagbigay ng gantimpala para sa mga impormasyon na magbibigay daan sa pag-aresto o paghatol ng may-sala sa sinumang nagbabalak, gumagawa, tumutulong, o nagtatangka ng mga gawang terorismong pandaigdig laban sa mga mamamayan o mga ari-arian ng Estados Unidos, na unang hinahadlangang maganap ang gayong mga kagagawan, na nagbibigay daan sa pagkilala o sa kinaroroonan ng isang importanteng lider ng mga terorista, o na humihinto sa pagpopondo para sa terorismo.

    Ang RFJ ay may listahan sa website nito ng mga gantimpalang hinahandog sa kasalukuyan: . Ang karamihan ng mga gantimpalang hinahandog ng RFJ ay umaabot ng hanggang $5 milyon. Gayon pa man, ang mga gantimpalang hinahandog ay maaaring magmula sa mas mababa sa $1 milyon hanggang sa $25 milyon. Sa karagdagan, ang RFJ ay pwede ring magkaloob, kapag naaangkop, ng mga gantimpala sa mga sitwasyon na dating walang gantimpalang hinahandog.

   Magmula sa umpisa nito, ang RFJ ay nagbayad ng higit sa $150 milyon sa higit sa 100 tao para sa impormasyon na humadlang sa mga pag-atake ng mga terorista sa iba’t ibang bansa o nakatulong na iharap sa husgado ang mga indibidwal na sa nakaraan, ay kasangkot sa mga gawang terorismo.

 • Gaano kabisa ang RFJ?

  Gaano kabisa ang RFJ?

  • Kaugnay sa RFJ program, may mga nagbigay ng impormasyon na nakatulong hadlangan o nakatulong na lutasin ang mga gawang terorismo sa iba’t ibang bansa na laban sa mga interes ng Estados Unidos, at iharap sa husgado ang ilan sa mga napakasamang terorista sa buong mundo. Ang mga pagpupunyaging ito ay nakapagligtas ng mga buhay ng maraming inosenteng taon.

   Sa Iraq, halimbawa, 18 araw pagkatapos ipahayag ang gantimpalang hinahandog para kina Uday at Qusay Hussein, may nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dalawang ito. Ang isa pang kilalang-kilalang pagtatagumpay ay ang pagkahuli kay Ramzi Yousef, isa sa mga nagpasabog sa World Trade Center noong 1993, na nahuli noong 1995 batay sa binigay na impormasyon ng isang indibidwal bilang tugon sa gantimpalang hinahandog ng RFJ.

 • Paano ninyo inaanunsiyo ang mga handog na gantimpala?

  Paano ninyo inaanunsiyo ang mga handog na gantimpala?

  • Karagdagan sa RFJ website, ginagamit namin ang mga poster, mga kaha ng posporo, mga bayad na anunsiyo sa radyo at sa mga peryodiko, ang Internet, at anumang ibang paraan na tutulong na iharap sa husgado ang mga taong may-kagagawan ng mga pag-atakeng terorismo laban sa Estados Unidos.

 • Anong impormasyon ang isinisiwalat ninyo tungkol sa mga pagbayad ng gantimpala?

  Anong impormasyon ang isinisiwalat ninyo tungkol sa mga pagbayad ng gantimpala?

  • Ang isang mahalagang bahagi nitong programa ay tinitiyak namin na mahigpit na ipinaglilihim ang mga tugon sa aming mga kampanya ukol sa gantimpala. At ang lalong mas mahalaga ay hindi namin sinisiwalat ang mga pangalan ng mga indibidwal na nakatanggap ng gantimpala , at karaniwang hindi namin sinisiwalat sa madla, na may ipinagkaloob na gantimpala . Sa ilang mga kasong kilalang-kilala ng madla, ihahayag namin na may binayad na gantimpala nguni’t hindi ang ibinigay na impormasyon.

 • Pwede ba kayong magbigay ng mga ilang detalye tungkol sa partikular na mga pagkakaloob ng gantimpala?

  Pwede ba kayong magbigay ng mga ilang detalye tungkol sa partikular na mga pagkakaloob ng gantimpala?

  • Ang pinakamalaking Gantimpalang binayad sa kasalukuyan, ay $30 milyon na binayad sa isang indibidwal na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan nina Uday at Qusay Hussein.

   Nagkaroon na sa Pilipinas ng apat na seremonya para sa pagbibigay ng gantimpala na bukas sa madla. Ang pinakahuli ay noong Hunyo 7, 2007, na $10 milyon ang kabuuang halaga ng mga gantimpalang ipinagkaloob sa seremonyang iyon. Ito ang pinakamalaking Gantimpalang binayad sa Pilipinas magmula sa umpisa ng programa.

 • Paano kami makakatiyak na kayo ay talagang nagbabayad ng gantimpala kung karaniwang hindi kayo nagbibigay ng mga detalye?

  Paano kami makakatiyak na kayo ay talagang nagbabayad ng gantimpala kung karaniwang hindi kayo nagbibigay ng mga detalye?

  • Gaya ng nabanggit, ang RFJ paminsan-minsan ay gumagawa ng limitadong pagpapatalastas tungkol sa mga kaloob na gantimpala para sa mga kaso na kilalang-kilala. Pinadadalhan rin namin ang Kongreso ng isang lihim na ulat pagkatapos naming magkaloob ng gantimpala.

 • Ano ba ang kinakailangan para makatanggap ng gantimpala? Anong klaseng impormasyon ang hinahanap ninyo?

  Ano ba ang kinakailangan para makatanggap ng gantimpala? Anong klaseng impormasyon ang hinahanap ninyo?

  • Ang sinumang nagbibigay ng mapapanaligang impormasyon na tutulong sa amin para mahadlangan o malutas ang mga gawang terorismo laban sa Estados Unidos saanman sa mundo ay maaaring maging karapat-dapat makatanggap ng gantimpala.

   Kung, halimbawa, ang isang terorista na kasangkot sa pagpaplano o sa pagsasagawa ng pag-atake laban sa mga mamamayan at/o mga pag-aari ng Estados Unidos, ay naaresto o nahatulang may-sala dahil sa impormasyong binigay ng isang indibidwal, itong indibidwal ay maaaring maging karapat-dapat na makatanggap ng bayad na gantimpala .

   Sa karagdagan, maaaring maging karapat-dapat na makatanggap ng gantimpala ang sinumang may impormasyon tungkol sa kung sino o saan matatagpuan ang isang importanteng lider ng isang organisasyong internasyonal ng mga terorista. Pwede ring magbayad ng mga gantimpala para sa impormasyon tungkol sa isang indibidwal o organisasyon na nagnenegosyo ng mga droga para pondohan ang mga gawang terorismo sa iba’t ibang bansa o para mangilak ng salapi bilang panustos sa isang organisasyong terorista.

   Gayon pa man, alinsunod sa batas na sumasakop sa programa, ang mga empleado ng pamahalaan ng Estados Unidos, ng estado, ng pamahalaang lokal, at ng pamahalaan ng ibang bansa, ay karaniwang hindi karapat-dapat makatanggap ng gantimpala kung sila ay magbigay ng impormasyon na nalaman nila sa pagtupad ng kanilang mga opisyal na tungkulin.

 • Paano kung makipagsapalaran ang isang indibidwal para magbigay ng impormasyon tungkol sa isang terorista at tapos ay malaman niyang nasa panganib pala ang kanyang buhay? Mapoprotektahan ba siya ng RFJ?

  Paano kung makipagsapalaran ang isang indibidwal para magbigay ng impormasyon tungkol sa isang terorista at tapos ay malaman niyang nasa panganib pala ang kanyang buhay? Mapoprotektahan ba siya ng RFJ?

  • Gaya ng binanggit sa taas, ang paglilihim ang pundasyon ng RFJ program. Mahigpit na ipinaglilihim ng RFJ ang pangalan ng sinumang nagbibigay ng impormasyon bilang tugon sa Gantimpalang hinahandog at/o ng sinumang nakatanggap ng gantimpala. Sa karagdagan, pwedeng ilipat sa ibang lugar ang taong nagbigay ng impormasyon at ang kanyang pamilya, nguni’t ang mga ganitong sitwasyon ay kakailanganing pag-aralan nang isa-isa.

 • Paano nababayaran ang mga indibidwal na nagbibigay ng impormasyon?

  Paano nababayaran ang mga indibidwal na nagbibigay ng impormasyon?

  • Ang bawa’t nominasyon para sa gantimpala ay pinag-aaralan nang isa-isa. Ang sumusunod ay ang proseso sa pagkakaloob ng gantimpala:

   Kailangan munang nominahin ng isang ahensiya ng Estados Unidos sa pag-iimbestiga, gaya ng Department of Defense o ng FBI, o ng U.S. Embassy sa ibang bansa, ang isang tao para bigyan ng gantimpala. Tapos maingat na pag-aaralan ng isang interagency committee ang impormasyon. Kung naniniwala ang Interagency Rewards Committee na karapat-dapat makatanggap ng gantimpala ang isang indibidwal, inirerekomenda nito na aprobahan ng Secretary of State ang pagbayad ng gantimpala.

   Gayon pa man, hindi sapilitan ang rekomendasyon ng Committee. Ang Secretary of State ang may ganap na kapangyarihang magpasya kung pahihintulutan o hindi ang gantimpala. At pwede niyang baguhin ang halaga ng gantimpala , sa saklaw ng mga itinatakda ng batas.

   Kung may hurisdiksyon sa kasong kriminal ang pamahalaang pederal sa bagay na ito, hihilingin ng Secretary ang pagsang-ayon ng Attorney General bago ipagkaloob ang gantimpala.

 • Paano pinagpapasyahan kung magkano ang ibibigay na gantimpala?

  Paano pinagpapasyahan kung magkano ang ibibigay na gantimpala?

  • Maraming dahilan ang mga pinagbabatayan ng kung magkano ang ipagkakaloob na gantimpala , kabilang, nguni’t hindi limitado sa, bantang panganib ng isang terorista, ang kalubhaan ng panganib o pinsala sa mga mamamayan o mga pag-aari ng Estados Unidos, ang kahalagahan ng ibinigay na impormasyon, and hinaharap na panganib ng taong nagbigay ng impormasyon at ng kanyang pamilya, at ang kooperasyon ng taong ito sa imbestigasyon o sa paglilitis.

 • Sa kailanman ba ay tinanggal ng RFJ ang sinuman mula sa listahan ng Rewards for Justice? Kung oo, sino at bakit?

  Sa kailanman ba ay tinanggal ng RFJ ang sinuman mula sa listahan ng Rewards for Justice? Kung oo, sino at bakit?

  • Oo, inalis ng Rewards for Justice program ang ang pangalan ng iba’t-ibang mga pinaghihinalaan na nasa listahan nito sa nakaraang mga taon, kasama sina Baitullah Mehsud, ang Bali bomber na si Dulmatin, Usama bin Ladin, Atiyah Abd al-Rahman, at si Fazul Abdullah Mohammed. Ang mga pinaghihinalaan ay maaaring alisin sa listahan ng RFJ para sa iba’t-ibang mga dahilan, kasama dito ang kung inaresto na sila ng mga puwersa ng nagpapatupad ng batas o seguridad, o kinumpirma ng mga awtoridad na patay na ang mga ito.

 • Pwede ba kayong magbigay ng mga detalye tungkol sa Rewards for Justice Fund?

  Pwede ba kayong magbigay ng mga detalye tungkol sa Rewards for Justice Fund?

  • Ang Rewards for Justice Fund ay isang organisasyon na hindi isang ahensya ng gobyerno, hindi pangnegosyo 501(c)(3), na organisasyong pangkawanggawa at ang tanging kaugnayan sa Rewards for Justice program ng U.S. Department of State ay para sa layuning mangilak at magbigay ng mga kontribusyon mula sa pribadong sektor, sa U.S. Department of State para gamitin sa pagkilala at sa pagdakip ng mga teroristang nasa Estados Unidos at sa mga ibang bansa. Ang Rewards for Justice Fund ay nilikha at pinamamahalaan ng grupo ng mga Amerikanong mula sa pribadong sektor. Nilapitan ng grupo ang U.S.Department of State, hindi nagtatagal pagkatapos ng mga pag-atake noong Septyembre 11 at humiling ng pahintulot na manghingi ng mga donasyong pera sa madla para tustusan ang RFJ. Sinuri namin ang mungkahing ito at sinosoportahan ang mga pagsisikap ng Rewards for Justice Fund. Pagkatapos magbigay ng tulong sa mga taong pagkalipas ng Setyembre 11, hininto ang pagpopondo noong Agosto 2008.

 • Hindi ba ninyo hinihimok ang bounty hunters sa inyong paghahandog ng gantimpala?

  Hindi ba ninyo hinihimok ang bounty hunters sa inyong paghahandog ng gantimpala?

  • Mahigpit naming hinihimok ang bounty hunters at ang mga ibang indibidwal na walang kaugnayan sa pamahalaan na huwag humangad na dakpin ang mga terorista; sa halip, ang RFJ ay nagbibigay ng mga Gantimpala para sa impormasyon para mahanap at madakip ng mga naangkop na awtoridad ng pamahalaan ang mga teroristang ito.

 • Sino ang kokontakin ko kung gusto kong magbigay ng impormasyon?

  Sino ang kokontakin ko kung gusto kong magbigay ng impormasyon?

  • Dapat kontakin ng mga taong may impormasyon ang Regional Security Office sa pinakamalapit na U.S. embassy o consulate, ang FBI, o gamitin ang sumusunod na impormasyon para sa pagkontak:

   Direksyong pinadadalhan ng sulat: RFJ, Washington D.C. 20522-0303, USA 1-800-US-REWARDS Email: [email protected]

 • Humihingi ako ng permiso na gamitin ang materials (mga larawan) sa inyong web site para sa aking presentation o publikasyon.

  Humihingi ako ng permiso na gamitin ang materials (mga larawan) sa inyong web site para sa aking presentation o publikasyon.

  • Maliban kung may ipinapakitang kopirait, ang impormasyon sa Web site na ito ay magagamit ng madla at pwedeng kopyahin, ilathala o gamitin nang walang permiso ng RFJ. Hinihiling namin na banggiting ang RFJ ang pinagmulan ng impormasyon at banggitin rin sa anumang photo credits o bylines ang pangalan ng photographer o ng may-akda o ang RFJ, kung alinman ang naaangkop.

   Kung may ipinapakitang kopirait sa isang litrato, graphic, o mga iba pang material, kailangang hingin ang permiso ng orihinal na pinagkunan para kopyahin ang materials. Sa karagdagan, dapat ninyong malaman na ipinagbabawal ng batas kriminal, 18 U.S.C. 713, ang paggamit ng Great Seal of the United States (Dakilang Sagisag ng Estados Unidos) alinsunod sa ilang mga sitwasyong nakasulat sa seksyong iyon; kaya, inirerekomenda namin na kumonsulta muna kayo sa isang abogado bago ninyo gamitin ang Great Seal sa anumang sitwasyon.