ਵਾੰਟੇਡ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋ...

ਸਾ'ਅਦ ਬਿਨ ਆਤੇਫ਼ ਅਲ-ਅਵਲਾਕੀ

6 ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਇਨਾਮ

ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾ’ਅਦ ਬਿਨ ਆਤੇਫ਼ ਅਲ-ਅਵਲਾਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ $6 ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲ-ਅਵਲਾਕੀ ਸ਼ਾਬਵਾਹ ਦਾ AQAP ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸਾ'ਅਦ ਬਿਨ ਆਤੇਫ਼ ਅਲ-ਅਵਲਾਕੀ