تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

یاسین السوری

ترلسو میلیونو ډالرو پورې (10)

یذدین عبد العزیز چې په عامه توګه د یاسین السوری په نامه پیژندلې کیږی، د ایران د القائیده یو مشر مرستوال دی. یاسین السوری په دسمبر ۲۰۱۱ میلادی کال کښی، انصاف لپاره د انعام له طرفه د ۱۰ میلیونو ډالرو اعلان له پس توقیف شو خو هغه بیا هم په ایران کښی د القائیده د نیټورک مشری جاری ساتله.

په ایران کښې د القائیده مرستوال په اړه یاسین السوری پاکستان نه سیریا له د تکړه عملیات کوونکو او مشرانو د انتقال کولو د کوښښونو د څارنی مسئول وو . هغه د هغه لاری چې په کوم باندی د ترکی له لاری سیریا له نوی عسکرانو سفر کول، د هغی لارو جوړول او برابرول او مغرب له د القائیده بیرونی عملیاتو حرکات کومک هم زمه وار وو. ۱۳۲۲۴ لاندې یو ترهګر وټاکلۍ شو.

ایزدن عبدالعزیز خلیل چې معمولاُ یاسین السوری په نامه معلوییږی. په ایران کښې بنسټ شوې القائده یو مشر مرسته کولو والا دۍ. السوری د القائده لارښوونو مشرانو مرستې لپاره پيسې برابروې او ایران او بیا پاکستان له د ټول وسطی ختيځ نه استعدام کوې. د ایرانی واک لرونکو السوری سره یو نسبت ساتلۍ وو او ایران په هیواد کښې خپلو عملیاتو کولو اجازه، له ۲۰۰۵ میلادی کال مهاله ورکړې وه.

السوری د خليج نه د پاکستان او افغنستان القائده لپاره د ایران په لار د استعدام غورځنګ مرسته کوې. هغه د القائده یو مهم جلبوونکۍ دۍ او د ټول خلیج نه د جلبوونکو او د مرسته کوونکو نه د پیسو محصولی هم کوی. السوری په عراق او افغنستان کښې د القائده لارښو ونو د ایران او نورو لارو کافی پیسې انتقالوې.

په ایرانی حکومت سره په کار کولو کښې السوری د ایران د جیل نه د القائده خلک د خلاصولو زيرمه وکړه. چې کله د القائده کارکوونکی خلاص شول نو ایرانی حکومت هغوی السوری له واستول چې څوک د هغوی د پاکستان تګ زیرمه برابروی.

اضافی عکسونه

یاسین السوری