دترهگرۍ اعمال
معلومات په ...

نړیواله کې امریکائی ډیپلومات مشن پر ضد پلان شوی یا وروستی بریدونه

 

هغه معلومات چې هر یو امریکائی غړی یا یو امریکائی ډیپلومات مشن سره تړلې شوې املاک پر ضد یو ترهګریزه عمل د ودرولو یا سازمن قرارداد لار ښائی، هغه لپاره د انصاف پروګرام لپاره انعامونه د ۳ ملینو ډالرو انعام وړاندې کوی. هر څوک چې د امریکائی ډیپلومات مشنز پر ضد پلان شوې یا وروستی بریدونو په اړه معلومات ورکوی، به د دې انعام د اغستلو حق لری. امریکائی ډیپلومات مشنز کې سفارت، قونسل خانه، قونسل سره منسوب افسران، د سفارت اینکس او نړیواله کې نور کارکوونکی افسران شامل دی.