دترهگرۍ اعمال
معلومات په ...

ټی ډبلېو ٨۴٠ م لمبر الوتکې بمباری

ېونان - اپرېل ۲، ١٩٨٦

د اپرېل په دوېمه، په ١٩٨٦ کا ل کې ېو بم د TWA د هواېې شرکت په ېوه الوتکه کې چې د پرواز لمبر ېې ٨۴٠ ېو بم وچاودېده. دغه الوتکه له روم نه د ېونا ن پاېتخت اتنز ته تلله. په دغه چاودنه کې څلور امرېکاېان له الوتکی نه بهر وغورځول شول. په هغو کې ېوهم ژووندی پاتی نشو. په دغو څلورو قربانېانو کې ېو نهه مېاشتنی ماشوم او د هغه مور هم شامله وه. پنځه کسه نور د بم په چاودنه کې زخمی شول. دهغوی د زخمی کېدلو اساسی علت داو چی په الوتکه کې فشار ډېر په سرعت سره کم شو. پاتی ١١٠ کسان په دغه چاودنه کې بې له کوم کارې زخمی نه روغ پاتی شول.

دعدالت لپاره د انعام پروگرام د داسې معلوماتو په بدل کې چې د دغې حملې د عاملینو د نیولو سبب شي، تر پنځو میلیونو ډالرو پورې انعام ورکوي.