دترهگرۍ اعمال
معلومات په ...

هغه معلومات چې د اهم اختلال راه بری کوی د تیلو او په خوانی شیزونو قاچاق اسلامی جمهوریه عراق او شام ته فائده کوی (آئی ایس آئی ایل)

د انصاف پروګرام هغه نفر ته تر پینځو میلین ډالرو انعام ورکوی چې کوم د تیلو او د پخوانی شیزونو د خرسونی او یا تجارت په اړه هغه معلومات راکوی چې کوم د عراقی ریاست او شام (آئی ایس آئی ایل) تره ګریزه ډلو لپاره، له طرفه، ته فائده ورکوی. چې کوم په عربی متن کې داعش یادیږی.

تره ګریزه ډلې لکه چې آئی ایس آئی ایل خپل عملیات تر سره رسولو لپاره او بریدونه کولو لپاره په مالی امداد او مرستونکی نیټورکس باندې ملا تړی. د آئی ایس آئی ایل د تیلو او د باستان شناسی غارت شوي مواد په اړه ناجائز او قاچاق عملیات په عراق او شام درآمد کلیدی لارې دی. په دې لار دا ترهګریزه ډلې میلینونه ډالرهارډ کرنسی وګټی او بیگناه خلکو باندې آئی ایس آئی ایل ته خپل بي رحمانه عملونه او ظلمونه کولو کې مرسته ورکوی. آئی ایس آئی ایل، د عراق او شام فرهنگی و تاریخی ځایونو ته خسارت او غارت، قدیم جوند او معاشرې ته ناقابل تعویض نقصان ورکړۍ دی. باستانی و تاریخی سکې، کالی او تراشیده جواهرات، پلاکس، مجسمې، ظروفونه، او خط میخی جدولونه د شام او عراق هغه ثقافتی شیان دی چې آئی ایس آئی ایل یی جستجو لری. ثقافتی شیان چې هنګامی سور فهرست کې مخاطره لری، چې کوم نړیواله میوزیم کونسل د یو ایس خارجی محکمې مرستې سره تیاره کرې ده، د شام او عراق څخه قاچاق شوې او غارت شوې شیزونو یو جامع فهرست ورکړۍ دی او ارتباط لریhttp://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/syria/ او http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/iraq-2015/.

د آئی ایس آئی ایل مالی امداد ختمولو هدف سره، د امریکې ریاستی محکمه دا امید لری چې دا انعام به هغه خلکو یا ادارو معلومات تر لاسه کوی چې کوم آئی ایس آئی ایل ته فائده ورکولو لپاره د تیلو او پخوانی شیزونو پیداکونې، مرسته ورکونې، جریان کونی، قاچاق کونې، توزیع کونې، خرسونې یا تجارت کونې کې لاس لری. له دې سره سره به د قاچاق نیټورک، طریقې او د دې عملیاتو لارو په اړه به هم معلومات راکوی.

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-1-video

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-2-video

لرغونو آثارو

عکسونه د لرغونو آثارو
عکسونه د لرغونو آثارو
عکسونه د لرغونو آثارو
عکسونه د لرغونو آثارو
عکسونه د لرغونو آثارو
عکسونه د لرغونو آثارو