هغه چې د تروریزم په تور، تر تعقیب لاندې دی

تر ېو میلیون ډالرو پورې (1)