هغه چې د تروریزم په تور، تر تعقیب لاندې دی

تر پنځو میلیونو ډالرو پورې (5)