هغه چې د تروریزم په تور، تر تعقیب لاندې دی

تر پنځه ویشت میلیونو ډالرو پورې (25)

ترلسو میلیونو ډالرو پورې (10)

تر ۷ ملیونو ډالرو پورۍ انعام (7)

شپږ میلیون ډالرو پورې انعام (6)

تر پنځو میلیونو ډالرو پورې (5)

تر ۴ میلیون ډالرو پورې (4)

تر ۳ ملیونو ډالرو پورۍ انعام (3)