هغه چې د تروریزم په تور، تر تعقیب لاندې دی

تر پنځه ویشت میلیونو ډالرو پورې

ترلسو میلیونو ډالرو پورې

تر ۷ ملیونو ډالرو پورۍ انعام

شپږ میلیون ډالرو پورې انعام

تر پنځو میلیونو ډالرو پورې

تر ۴ میلیون ډالرو پورې

تر ۳ ملیونو ډالرو پورۍ انعام

تر دوه مليونو ډالرو پورۍ انعام

تر ېو میلیون ډالرو پورې

تر $۵۰۰.۰۰۰ پورې انعام

تر $۲۵۰،۰۰۰ پورې انعام