تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

معلم دا‌ؤد (Ma’alim Daud)

تر پنځو میلیونو ډالرو پورې (5)

معلم داؤد د سومالیا حکومت او مغربی هدفونو بر خلاف پلاننګ، برتیانو، تربیت، او عملیات کولو زمه وار دی.

داؤد انګریزی عربی او سومالی وایی. هغه د سالد کراټۍ، داؤد، معلم عبدالرحمن، عبدافتاح په نامه هم پیږندلې کیږی. داؤد د هاوۍآیر کلان دی او بنیادی طور سره د سومالیا د سیمې وړاندې شابیلی اوسیدونکۍ دی.