دترهگرۍ اعمال
معلومات په ...

د لېک/خط د بمونو پېښې

١٩٩٦ ډېسمبر تر ١٩٩٧ د جنوری


د ١٩٩٦ کال د ډېسېمبر او ١٩٩٧ کال د جنوری په منځ موده کې شپاړس لېک بمونه د رخصتی د تبرېکی د وېلو د کارتونو په بڼه په پوسته کې دامرېکا او برتانېې خلکو ته لېږل شوی ول.

په دغو لېک بمونو کې ١٣ دانی په نېوېارک کې د الحېات دورځپانی دفترونو ته ورسېدل. همدارنگه واشنگټن ډی سی او لندن ته هم ورسېدل. ېوبم په لندن کی وچاودېده. دوه بېگناه کسانو پکی ډېر کاری زخمونه وخوړل. نور لېک بمونه په امرېکا کې د کنزاس په لېونېورت کې په ېوه توقېفخانه ېا دا رالتادېب کې کشف شول.

په دې هر لېک بم کې دا څرگندېدله چې په مصر کې د اسکندریې نه پرې د پوستی ټاپه لگېدلی وه او د ١٩٩٦ کال د ډېسېمبر ٢١مه نېټه پرې لېکل شوې وه. په ېوه لېک کې هم د بېرته ستنېدو ادرس نه ولېکل شوی. بمونه په ساده پاکټ کې ول. ادرسونه په کمپېټر پېدا کړی شوی وو. نورې مختلفې نښې هم پرې شوې وې.

دعدالت لپاره د انعام پروگرام د داسې معلوماتو په بدل کې چې د دغې حملې د عاملینو د نیولو سبب شي، تر پنځو میلیونو ډالرو پورې انعام ورکوي.

ضافی عکسونه د

د لېک/خط د بمونو پېښې