تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

ابراهیم البانی

تر پنځو میلیونو ډالرو پورې (5)

ابراهیم البانی د القائده د عریبین پنینسولا (اۍ قیو اۍ پی) یو مشر او د ډلې د سلامتی مشر په توګه کار کړی دی. البانی د اۍ قیو اۍ پی بنسټی غړی دی او اۍ قیو اۍ پی مشرانو ته یی عسکری او سلامتی لاری ښودلی دی.