تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

حاتم الی تباتبائی

تر پنځو میلیونو ډالرو پورې (5)

حاتم الی تباتبائی د حزب الله یو عسکری مشر دې چې د حزب الله د ځانګړو ځواکونو په سوریه او یمن کې مشری کوی. د تباتبائی په سوریه او یمن کې عملیات د هغه ډیرو هڅو حصه ده چې کوم روزنې، موادو، او پرسونل چمتو د خپلو بې ثباته سیمه ییزو فعالیتونو ملاتړ کول دی. په اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی کال کې، د امریکې د خزانې ریاست تباتبائی په ځانګړې توګه نامزد شوي نړیواله تره ګریز لاندي په یو اجرایوي امر ۱۳۲۲۴ لاندی تعقیب کړې شو.

عکسونه د

Lebanese Hizballah Poster - English
Lebanese Hizballah Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Poster - French