تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

حسن افګوۍ (Hassan Afgooye)

تر پنځو میلیونو ډالرو پورې (5)

حسن افګوۍ یو پیچیدہ مالی نیټ ورک نګرانی کوی چې کوم د جعلی خیراتی ادارو اوغیر قانونی طریقې سره پیسه را جمع کولو نه واله تر د الشهاب د تښتونې ټولو ګملیاتو مرسته کوی. افګوۍ د الشهاب او د هغې نازک عملیاتو یو اهم مشر شمیرلۍ کیږی.