تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

حافظ عبدالرحمن مکّی

تر دوه مليونو ډالرو پورۍ انعام (2)

حافظ عبدالرحمن مکّی د لشکرِ طیبه دویم قماندان دی. دا د اهلِ حدیث اسلامی ادارې استخراجیږي ده چې د پاکستان او بهارت په مختلفو برخو کښې اسلامی قانون منصوبولو لپاره وقف دې. دا خبره د یقین ده چې لشکرِ طیبه منظم شوې ده او په بهارت کښې نور ډیر تره ګریزه بریدونو سره سره نومبر ۲۰۰۸ له په ممبئ کښې د تره ګریزه برید اجرا کړی وه چې پکښې ۱۶۶ تنان سره د شپږ امریکایانو وژل شوي وو.

د متحده ایالتونو د بيت المال ریاست، مکّی د یو مخصوص ملیت اجرائیه ترتیب ۱۳۲۲۴ لاندې ټاکل کړۍ دۍ.

په دسمبر ۲۰۰۱ میلادی کال کښې لشکرِ طیبه یو بهرنيو تره ګریزه سازمان ونومولۍ شوه. په اپریل ۲۰۰۸ میلادی کال کښې، متحده ایالتونو، جماعتُ الدعوی یو بهرنيو تره ګریزه سازمان ونوموله. په همدي ډول سره په دسمبر ۲۰۰۸ میلادی کال کښې جماعتُ الدعوی یوه تره ګریزه سازمان ونومولې شوه.