تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

احمد امام علی (Ahmed Iman Ali)

تر ۳ ملیونو ډالرو پورۍ انعام (3)

د احمد امام علی د جنجیالانو برتی کولو او د الشهاب لپاره پیسې جمع کولو کې کامیابی هغه ته په ډله کې ورو بالادستی ورکړه. امام علی په الشهاب کې د کینیا ځوانان برتی کولو په هدف باندې یادیږی. البته هغه تاریخی طور باندې په کینیا کې عملیات وکړه، په ۲۰۰۹ میلادی کال کې هغه د سومالیا بیس ته منتقل شو چې چیرته هغه د کینیا څخه ۳۰۰ تر ۵۰۰ تره ګرانو مشری کوی.