ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ

ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ

ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਇਹ ਗੁਪਤਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

 • ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://rewardsforjustice.net‘ਤੇ ਜਾਓ
 • ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ –ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਤ

ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ:

 • “”ਵੈੱਬਸਾਈਟ,””ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਹੈ
 • “ਸੇਵਾਵਾਂ”ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ –ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਸੰਦਰਭ URL, ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੇਸ਼ , ਸਥਾਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • Lਲੌਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ: ਲੌਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲੌਗ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ, ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਤੀ) /ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਮਪਸ , ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ), ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਗਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਕਈ ਵਾਰ ‘ਕਰੈਸ਼ ਡੰਪ’ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ)।
 • ਡਿਵਾਈਸ ਡੇਟਾ: ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ (ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਸਥਾਨ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮਾਡਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੰਰਚਨਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾਅਸੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭੂ-ਸਥਾਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ GPS ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ) ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਾਣਾ ਖੋਜ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਪਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।”

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਉੱਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ।)
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬ ਬੀਕਨ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਸਾਡਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਢੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਭੰਡਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਕਰ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਡੂ-ਨੋ-ਟ੍ਰੈਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂ-ਨੋ-ਟ੍ਰੈਕ (“ਡੀਐਨਟੀ”) ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤਤਾ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਡੀਐਨਟੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਟੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੀਵਾਰਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੀਵਾਰਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਰੀਵਾਰਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEA) ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ EEA ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। EEA ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੀਵਾਰਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਬਾਹਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਰੀਵਾਰਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫਰਮ, ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੀਵਾਰਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਐਕਟ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਐਕਟ 1986, 18 ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. § 1030 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ 18 ਦੀ ਧਾਰਾ 1001 ਦੇ ਅਧੀਨ।”

ਰਾਜ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:https://www.state.gov/privacy-policy/ ‘ਤੇ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਕਲਨ (ਪੀਆਈਏ) ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੋਟਿਸ (ਐਸਓਆਰਐਨ) ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ privacy@state.gov ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ:

Office of Global Information Services
Privacy Office – A/GIS/PRV
State Annex 9
U.S. Department of State
Washington, DC 20006

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ RFJ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ RFJ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ Line ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਨੰਬਰ ਹੈ+1 202 702 7843

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਨੰਬਰ ਹੈ +1 202 702 7843

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਨੰਬਰ ਹੈ +1 202 702 7843

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬਰ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਨੰਬਰ ਹੈ+1 202 702 7843

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ TOR-ਅਧਾਰਤ ਸੁਝਾਅ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content