ກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງລາວທີ່ສຳເລັດຜົນ

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ ໂຄງການ ລາງວັນເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳໃນປີ 1984, ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຈ່າຍເງິນເກີນ 200 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບຄົນຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງນຳມາສູ່ ການຈັບກຸມ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອຮັບໂທດຕາມກົດໝາຍ; ໄດ້ຂັດຂວາງການໂຈຕີຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫລື ການສະໜອງທາງການເງິນ, ຫລື ໄດ້ຂັດຂວາງ ກົນໄກທາງການເງິນຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ.